Tu ai o idee inovatoare? Vezi cum poti accesa intre 500.000 euro si 3.500.000 euro pentru finantarea acesteia

0
2445
Fonduri structurale Apelul de proiecte 2.2.1

Finanțare pentru proiecte inovatoare generate de sectorul TIC de până la 3.500.000 euro prin Apelul de proiecte 2.2.1 – Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere

IMM-urile care își desfășoară activitatea în România, centrate pe domeniul TIC sau consorțiile de întreprinderi micro/mici/mijlocii care își desfășoară activitatea în România, în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC pot aplica până pe 29 aprilie 2019 pentru a obține finanțare de până la 3.5 milioane de euro pentru dezvoltarea unor game de produse/servicii TIC cu aplicabilitate în restul economiei românești pentru integrarea pe verticală a soluțiilor TIC sau pentru realizarea proiectelor strategice inovatoare cu impact asupra dezvoltării întregii industrii TIC la nivel național sau internațional.

Prin Programul Operațional Competitivitate IMM-urile care au idei inovatoare de produse/servicii cu aplicabilitate pot aplica pentru a obține finanțare de minim 500.000 euro. Sunt încurajate să aplice în special IMM-urile care sunt membre ale unor clustere TIC, primind punctaj suplimentar față de cele care nu fac parte din niciun cluster.

Alocarea totală pentru acest apel este de peste 29 milioane de euro,  din care 18,75 milioane pentru regiunile mai puțin dezvoltate și 6,25 milioane pentru regiunea București-Ilfov.

Valoarea maximă a proiectului

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile acordate pe proiect în cadrul schemei de ajutor de stat (raportat la cheltuielile eligibile totale din sursele Fondul European de Dezvoltare Regională și Bugetul de stat) este de 3.500.000 euro, echivalentul a 16.345.350 lei la cursul valutar INFOREURO pentru luna octombrie de 1 EURO = 4,6701 lei), la care se adaugă cheltuielile aferente ajutorului de minimis.

Valoarea minimă a finanțării nerambursabile acordate pe proiect în cadrul schemei de ajutor de stat (raportat la cheltuielile eligibile totale din sursele Fondul European de Dezvoltare Regională și Bugetul de stat) este de 500.000 euro, echivalentul a 2.335.050 lei, la cursul valutar INFOREURO pentru luna octombrie de 1 EURO = 4,6701lei), la care se adaugă cheltuielile aferente ajutorului de minimis.

Ajutorul se acordă beneficiarului sub formă de finanțare nerambursabilă la care se adaugă o co-finanțare din partea acestuia care variază în funcție tipul de beneficiar și regiunea de implementare, conform tabelului de mai jos.

Nr. crt.

Cheltuieli eligibile în funcție de tipul de ajutor de stat prevăzut în Regulamentul CE nr. 651/2014

Intensitatea maximă a ajutorului

% din cheltuieli eligibile

1.         

 

Ajutoarele regionale pentru investiții

 

 

Regiunea de implementare a proiectului

Tip IMM

Perioada de acordare a ajutorului 01/01/2018 – 31/12/2020

Regiunile Centru, Sud Muntenia, Nord Est, Sud Est, Nord Vest, Sud Vest Oltenia

Micro și Mici

70

Mijlocii

60

Regiunea Vest și Jud. Ilfov

Micro și Mici

55

Mijlocii

45

București

Micro și Mici

30

Mijlocii

20

2.         

Ajutoarele pentru proiecte de cercetare și dezvoltare – dacă partea din proiect care beneficiază de ajutor se încadrează în cercetare industrială sau dezvoltare experimentală

 

Microîntreprinderi și întreprinderi mici

Întreprinderi mijlocii

Dezvoltare experimentală

45%

35%

60% *

50% *

Cercetare industrială

70%

60%

80% *

75% *

3.         

Ajutoarele pentru inovare destinate IMM-urilor

50%**

4.         

Ajutoarele pentru inovarea de proces și organizațională

50%

5.         

Ajutor de minimis

100%, maxim 200.000 euro per proiect în condițiile schemei de ajutor de minimis și nu mai mult de 20% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiect

 * În cazul ajutoarelor pentru proiecte de cercetare-dezvoltare, la intensitățile ajutorului stabilite pentru cercetare industrială și dezvoltare experimentală, poate fi adăugată o primă de 15 puncte procentuale până la intensitatea maximă a ajutorului de 80% din cheltuielile eligibile, dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

(i) proiectul implică o colaborare efectivă

 –  între cel puțin două IMM-uri, pe baza unui acord de parteneriat, care sunt independente una de alta și care îndeplinesc condiția ca niciuna dintre întreprinderi să nu suporte peste 70% din cheltuielile eligibile ale proiectului de colaborare; sau

 (ii )rezultatele proiectului sunt difuzate pe scară largă prin conferințe, prin publicări, prin registre cu acces liber sau prin intermediul unor programe informatice gratuite sau a surselor deschise.

Durata de implementare a proiectelor

Durata maximă de implementare a unui proiect (inclusiv realizarea cheltuielilor și depunerea cererilor de rambursare) este de cel mult 36 de luni

Solicitanți eligibili

 • Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care își desfășoară activitatea în România, centrate pe domeniul TIC

sau

 • Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care își desfășoară activitatea în România, în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC

sau

 • Consorții (parteneriate) de microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii care își desfășoară activitatea în România, în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC.

Sunt considerate proiecte strategice acele proiecte pentru care sunt îndeplinite simultan următoarele condiții:

 1. sunt implementate în parteneriate care încorporează IMM-uri care provin din clustere TIC diferite sau din același cluster
 2. se implementează în mai multe regiuni de dezvoltare a României.

Criterii de eligibilitate beneficiari:

 • Sunt înregistrate în România potrivit Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare (același criteriu se aplică tuturor partenerilor dacă proiectul este depus în parteneriat).
 • Se încadrează în una din următoarele categorii: microîntreprindere, întreprindere mică sau întreprindere mijlocie, atât la data depunerii cererii de finanțare, cât și la data semnării contractului de finanțare.
 • Nu înregistrează obligații bugetare nete (diferența dintre obligațiile de plată restante la buget și sumele de recuperat de la buget) la data depunerii Cererii de finanțare și la data semnării Contractului de finanțare.
 • Nu se află în una din situațiile incompatibile cu acordarea finanțării din fonduri publice;
 • Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani, sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parțial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleași activități, în cadrul unor proiecte similare cu cel ce constituie obiectul Cererii de finanțare. Nu a mai obținut finanțare nici pentru alte proiecte implementate, având același obiectiv, dar care din diverse motive nu și-au atins indicatorii. În acest caz, finanțarea nu va fi acordată sau, dacă acest lucru este descoperit pe parcursul implementării, finanțarea se va retrage, iar sumele deja acordate vor fi recuperate;
 • Solicitantul este direct responsabil de pregătirea, realizarea și managementul proiectului, nu acționează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanțat și este responsabil pentru asigurarea sustenabilității rezultatelor proiectului;
 • Nu este în dificultate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat.
 • Nu se află în stare de faliment/ insolvență sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, nu a încheiat acorduri cu creditorii (în procedurile anterior menționate), nu și-a suspendat activitatea economică la data depunerii cererii de finanțare și ulterior, nu face obiectul unei proceduri în urma acestor situații sau se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale sau face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa într-una din situațiile de mai sus.
 • Nu este subiectul unei decizii/ordin de recuperare a unui ajutor ce nu a fost deja executată și creanța nu a fost integral recuperată.
 • Fac dovada apartenenței la un cluster centrat pe domeniul TIC – dacă este cazul.
 • În cazul consorțiilor de întreprinderi, IMM-urile constitutive trebuie să îndeplinească individual condițiile de eligibilitate care se referă la solicitant, cu excepția condiției referitoare la codul CAEN, condiție valabilă doar pentru liderul de proiect la data depunerii proiectului.
 • Sprijinul se acordă pentru solicitanții care desfășoară activități autorizate în oricare din următoarele domenii, la data depunerii Cererii de finanțare:

Cod CAEN obligatoriu

principal/secundar

Denumire activitate

C2611

Fabricarea subansamblurilor electronice (module)

C2612

Fabricarea altor componente electronice

C2630

Fabricarea echipamentelor de comunicații

J6201

Activități de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)

J6202

Activități de consultanta in tehnologia informației

J6203

Activități de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul

J6209

Alte activități de servicii privind tehnologia informației

M7211

Cercetare-dezvoltare in biotehnologie

M7219

Cercetare-dezvoltare in alte științe naturale si inginerie

 

 • Solicitantul trebuie să nu desfășoare (pe perioada implementării și pe perioada de sustenabilitate a proiectului) activități în unul dintre domeniile/sectoarele excluse (conform Listei codurilor CAEN excluse de la finanțare, de la finalul ghidului), activități cu produse cu caracter erotic sau obscen, al jocurilor de noroc, precum și cele care contravin bunelor moravuri, ordinii publice și/sau prevederilor legale în vigoare; nu deține pagini web care conțin acte sau materiale cu caracter obscen, definite conform Legii 196/2003, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 • Reprezentantul legal al solicitantului nu a suferit condamnări definitive din cauza unei conduite profesionale îndreptate împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forță de „res judicata” (ex. împotriva căreia nu se poate face recurs) în ultimele 36 de luni;
 • Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/fapte de corupție/infracțiuni referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului Penal cu modificările și completările ulterioare, implicarea în organizații criminale sau în alte activități ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene;
 • Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost găsit vinovat de încălcarea gravă a vreunui contract anterior, din cauza nerespectării obligațiilor contractuale în urma unei proceduri de achiziție sau în urma unei proceduri de acordare a unei finanțări nerambursabile, din bugetul Uniunii Europene;
 • Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost găsit vinovat printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/ fapte de corupție/ infracțiuni referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului Penal, cu modificările și completările ulterioare;
 • Reprezentantul legal nu este subiectul unui conflict de interese, definit în conformitate cu prevederile naționale/comunitare în vigoare;
 • Reprezentantul legal al solicitantului nu este vinovat de inducerea gravă în eroare a Organismului Intermediar (OIPSI) prin furnizarea de informații incorecte care pot genera inducerea în eroare a Organismului Intermediar (OI) și a Autorității de Management (AM) în cursul participării la cererea de propuneri de proiecte si in implementarea proiectului.;
 • Îndeplinesc orice alte condiții-cerințe specifice acțiunii pentru care este lansat apelul, care nu aduc atingere prevederilor în materie de ajutor de stat/de minimis care rezultă din dispozițiile legale aplicabile, din POC și ghidul solicitantului.

Activități eligibile

Următoarele categorii de activități, strict necesare pentru implementarea proiectului, sunt eligibile pentru finanțare în cadrul prezentului apel acțiuni (conform schemei de ajutor de stat și de minimis):

 1. Activități aferente achiziționării de hardware TIC și a altor dispozitive aferente (inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune), justificate din punct de vedere al implementării proiectului. Sunt excluse elemente de mobilier care nu au legătură cu funcționarea produselor/aplicațiilor informatice implementate prin proiect;
 2. Activități aferente amenajării centrului de date în care se vor instala echipamentele TIC achiziționate prin proiect (o singură dată pe perioada implementării);
 3. Activități aferente achiziționării și/sau dezvoltării aplicațiilor software/licențelor necesare implementării proiectului, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, achiziționarea și implementarea de soluții de semnătură electronică. Dezvoltarea și implementarea soluțiilor software specifice proiectului și integrarea aplicațiilor folosite trebuie să respecte obligatoriu etapele clare de dezvoltare: analiza cerințelor, proiectare, implementare și testare, precum și pe cele de punere în funcțiune (dacă este cazul);
 4. Activități aferente cercetării industriale sau dezvoltării experimentale;
 5. Activități aferente detașării de personal cu înaltă calificare de la un organism de cercetare și de difuzare a cunoștințelor sau de la o întreprindere mare, care efectuează activități de cercetare, dezvoltare și inovare, într-o funcție nou creată în cadrul întreprinderii beneficiare, fără să se înlocuiască alți membri ai personalului angajat al beneficiarului;
 6. Activități aferente serviciilor de consultanță în domeniul inovării și pentru serviciile de sprijinire a inovării;
 7. Activități aferente inovării de proces și organizațională (altele decât cele susținute prin schema de ajutor de minimis), inclusiv activități de cercetare contractuală;
 8. Activități aferente cercetării de piață (identificarea unor nișe de piață pentru produsul/serviciul inovativ);
 9. Activități necesare informării și publicității proiectului – conform prevederilor Manualului de Identitate Vizuală și prezentului ghid al solicitantului;
 10. Activități aferente achiziționării de servicii de consultanță pentru:
  1. elaborarea documentațiilor necesare pregătirii proiectului propus spre finanțare
  2. managementul proiectului, inclusiv elaborarea documentațiilor necesare implementării proiectului și servicii de asistență juridică pentru realizarea achizițiilor (elaborarea documentației de atribuire și aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție)
  3. obținerea acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente activităților eligibile ale acțiunii
  4. obținerea, validarea și protejarea brevetelor și altor active necorporale
 11. Activități aferente instruirii personalului care va utiliza produsele implementate / achiziționate și cel care va asigura mentenanța;
 12. Activități de achiziție a serviciilor de auditare intermediară/finală, financiară (conform reglementărilor naționale) și tehnică (din perspectiva corespondenței rezultatului proiectului cu Cererea de finanțare și obiectivele POC;
 13. Activități specifice managementului de proiect, inclusiv activitatea echipei interne de proiect;
 14. Activități aferente accesului la baze de date și la biblioteci de specialitate.

Evaluare

Pentru ca un proiect să fie propus spre selectare, trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiții la finalul evaluării tehnico-economice:

 1. a) punctajul obținut să fie de cel puțin 60 puncte
 2. b) să nu obțină punctaj 0 la niciunul dintre sub-criterii

Acordarea finanțării se va realiza astfel:

 1. pentru proiectele care obțin la evaluarea tehnico-economică peste 80 de puncte, vor fi finanțate după principiul „first in, first out” până la concurența cu alocările prezentului apel pentru regiuni mai dezvoltate și regiuni mai puțin dezvoltate (dacă este cazul);
 2. pentru proiectele care obțin la evaluarea tehnico-economică un punctaj între 60 și 80 puncte se realizează o listă de ierarhizare în ordinea descrescătoare a punctajului și se finanțează până la concurența cu alocările prezentului apel pentru regiuni mai dezvoltate și regiuni mai puțin dezvoltate rămase după finanțarea proiectelor care obțin peste 80 de puncte.

În cazul egalității de puncte între ultimele proiecte de pe listă, se vor aplica succesiv următoarele criterii de departajare:

 • punctajul obținut la criteriul de evaluare Relevanța;
 • punctajul obținut la criteriul de evaluare Impactul Socio-Economic;
 • punctajul obținut la criteriul de evaluare Sustenabilitate.
 • punctajul obținut la criteriul de evaluare Eficiență;

Dacă ești interesat să afli mai multe detalii despre această finanțare, îți stăm la dispoziție în mod GRATUIT pentru verificarea eligibilității întreprinderii, a fezabilității ideii de proiect pe care vrei să o dezvolți cu ajutorul acestei finanțări.

Pentru a intra în contact cu noi poți trimite un email la adresa: alina@antreprenorinromania.ro sau telefonic la numărul 0722.773.779 sau poți completa formularul de mai jos și unul dintre consultanții noști va intra în contact cu tine.

[thrive_leads id=’8864′]

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here