Măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020, în contextul crizei COVID-19, precum si alte măsuri în domeniul fondurilor europene

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

Ordonanța de urgență prevede sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020, în contextul crizei COVID-19 pentru IMM:

 • Granturi pentru investiții productive acordate IMM-urilor, necesare pentru extinderea/reabilitarea/modernizarea capacităților de producție existente, realizarea unor capacități de producție noi, achiziționarea de echipamente, utilaje și instalații, precum și pentru modernizarea, reabilitarea, extinderea clădirilor existente sau achiziționarea unor clădiri destinate activităților de producție noi, inclusiv pentru achiziționarea de terenuri necesare realizării investițiilor în limita a 10% din valoarea proiectelor care fac obiectul cererilor de finanțare.

* Sumele forfetare reprezintă o aplicare a principiului proporţionalităţii, prin care se urmăreşte simplificarea formalităţilor administrative pentru operaţiunile mici şi îmbunătăţirea accesului la fondurile structurale.

Obiective Specifice

 • Menținerea în piață a IMM-urilor din România;
 • Menținere/creșterea numărului de angajați;
 • Diversificarea activităților a IMM-urilor din România;
 • Sprijinirea activităților economice din domeniile de activitate care contribuie la reducerea soldului negativ a balanței comerciale.

Completeaza formularul si un specialist in consultanta fonduri IMM iti verifica GRATUIT eligibilitatea firmei si suma pe care o poti obtine


  Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor

  Prin granturi pentru investiții în înțelesul prezentei ordonanțe de urgență se înțelege sprijin din fonduri externe nerambursabile destinate beneficiarilor care au ca sursă de finanțare fondurile externe nerambursabile, cofinanțări de la bugetul de stat, precum și cofinanțări proprii ale beneficiarilor în cadrul POC 2014-2020

  Aceste granturi sunt destinate IMM-urilor care implementează investiții necesare pentru:

  1. extinderea capacităților de producție existente, precum și pentru extinderea capacităților de prestării de servicii;
  2. realizarea de unități noi ale capacităților de producție existente, precum și pentru realizarea unor unități noi de prestare de servicii;
  3. reabilitarea/modernizarea unităților de producție existente precum și pentru reabilitarea/modernizarea unor unități noi de prestare de servicii.

  Valoarea sprijinului acordat: între 50.000 euro și 200.000 euro
  *  în funcție de nevoile de finanțare ale proiectelor de investiții depuse
  ** nu includ cofinanțarea proprie a beneficiarilor stabilită în procent de minim 15% din valoarea grantului solicitat de către beneficiarii din regiunile mai puțin dezvoltate și 30% din valoarea grantului solicitat de către beneficiarii din regiunea București-Ilfov.

  Total sprijin alocat: 550.000.000 euro
  Regiunea București – Ilfov buget în valoare totală de 347.173.994 lei;
  Regiunea Centru buget în valoare totală de 271.883.528 lei;
  Regiunea Nord-Vest buget în valoare totală de 281.916.856 lei;
  Regiunea Sud-Est buget în valoare totală de 292.343.648 lei;
  Regiunea Sud-Vest buget în valoare totală de 235.488.120 lei;
  Regiunea Nord-Est buget în valoare totală de 344.477.610 lei;
  Regiunea Sud-Muntenia buget în valoare totală de 309.656.058 lei;
  Regiunea Vest buget în valoare totală de 231.553.481 lei;

  IMPORTANT: Expertii nostri in consultanta granturi IMM te pot ajuta cu verificarea firmei pentru stabilirea eligibilitatii pentru acest program, dar si pentru alte programe de finantare nerambursabila. Divizia noastra de consultansa fonduri IMM iti sta la dispozitie, fiind formata din experti cu o experienta de peste de 15 ani in accesarea de fonduri europene nerambursabile.

  Domeniile de investiții susținute din fonduri externe nerambursabile și din cofinanțarea bugetului de stat includ:

  a) industria alimentară, panificație, patiserie și alte activități asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distribuție și ambalare;
  b) industria auto și servicii specifice auto, inclusiv servicii de reparații și spălătorii auto și altele asemenea;
  c) energie și echipamente/tehnologii/utilaje pentru eficiență energetică;
  d) construcții, materiale de construcții, echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje, tehnologii în construcții;
  e) servicii de transport, inclusiv servicii de transport internațional;
  f) servicii de îngrijire și întreținere corporală;
  g) servicii de reparații și întreținere;
  h) turism, pensiuni turistice, hoteluri, restaurante și servicii de agrement, inclusiv infrastructura specifică de agrement;
  i) confecții metalice/lemn/mobilier;
  j) confecții textile/pielărie;
  k) industria farmaceutică și echipamente medicale, inclusiv depozite medicale pentru intervenții în situații de urgență;
  l) industrii creative, inclusiv din domeniul culturii și serviciilor creative;
  m) servicii de educație: creșe și grădinițe, școli;
  n) servicii de sănătate: cabinete medicale, echipamente medicale, dispozitive medicale și altele asemenea;
  o) comerț.

  VEZI AICI Lista domeniilor de activitate eligibile: DESCARCA

  * Investițiile incluse la finanțare în domeniile menționate pot să fie complementare cu investițiile finanțate din Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală.

  ATENȚIE!
  Pentru sectoarele agriculturii, pisciculturii și acvaculturii se aplică următoarele condiții:

  • Grantul pentru investiții acordate IMM-urilor nu depășește 120.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii sau 100.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole; toate sumele utilizate trebuie să fie brute, și anume înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe;
  • Grantului pentru investiții acordate IMM-urilor acordat întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole nu trebuie stabilit pe baza prețului sau a cantității produselor introduse pe piață.

  Completeaza formularul si un specialist in consultanta granturi IMM iti verifica GRATUIT eligibilitatea firmei si suma pe care o poti obtine


   Acordarea granturilor se va face pe bază de contract de acordare al ajutorului de stat încheiat cu IMM-urile care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

   a) au avut activitate curentă/operațională desfășurată de minimum un an înaintea înregistrării electronice a formularului de înscriere-plan de investiții prevăzut în Anexa 1 la prezenta procedură ;
   b) au înregistrat profit operațional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în unul din exercițiile financiare din ultimii 2 ani înainte înregistrării electronice a formularului de înscriere-plan de investiții prevăzut în Anexa 1 la prezenta procedură;
   c) se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani începând cu anul următor acordării grantului pentru investiții;
   d) realizează minimum 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul formularului de înscriere-plan de investiții (anexa 1) în primii 2 ani de durabilitate, iar diferența până la sfârșitul perioadei de durabilitate, respectiv anul al treilea;
   e) dispun de cofinanțare proprie a proiectului în procent de minimum 15% din valoarea eligibilă a proiectului de investiții solicitat pentru finanțare pentru implementarea în regiunile mai puțin dezvoltate, iar pentru locația implementării în regiunea București-Ilfov, de minimum 30% din valoarea eligibilă a proiectului solicitat la finanțare. Obligativitatea asigurării procentelor minime de cofinanțare se calculează pentru locația implementării proiectelor de investiții și nu pentru sediul social. Pentru cazurile în care activitatea se desfășoară este la terți, locația implementării va fi la sediul social sau la unul din punctele de lucru.
   f) se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat (minim o ofertă de preț pentru fiecare element de cost).
   g) nu erau în dificultate la 31 decembrie 2019;
   h) nu depăşesc plafonul de 800.000,00 Euro pe Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 aprobat de către Comisia Europeană;

   Criteriile de selecție la finanțare ale proiectelor de investiții se stabilesc prin grija AM POC 2014-2020 din cadrul MFE, sunt prevăzute la anexa nr. 4 și includ:

   1. Criterii de evaluare a rentabilității proiectelor de investiții (RIR);
   2. Criterii privind cofinanțarea proiectelor de investiții;
   3. Raportul între profitul operațional și grantul solicitat;
   4. Apartenența domeniului de activitate pe codul CAEN la soldul negativ al balanței comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile potrivit datelor furnizate de INS.

   IMPORTANT: Proiectele de investiții sunt selectate la finanțare în ordinea descrescătoare a punctajelor și în limita bugetului aprobat potrivit schemei de ajutor de stat la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare a României.

   Bugetul total destinat granturilor pentru investiții, fără cofinanțarea proprie a beneficiarilor se repartizează pe regiuni de dezvoltare ale României după cum urmează:

   1. 15% din valoarea bugetului alocat din fonduri externe nerambursabile pentru regiunea BI ca regiune mai dezvoltată;
   2. 85% din valoarea bugetului alocat din fonduri externe nerambursabile pentru celelalte 7 regiuni mai puțin dezvoltate prin utilizarea formulei de alocare din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

   Completeaza formularul si un specialist in consultanta fonduri IMM iti verifica GRATUIT eligibilitatea firmei si suma pe care o poti obtine


    Tipurile de cheltuieli care pot fi acoperite prin granturile prezentate:

    a) cheltuieli cu realizarea/achiziția construcțiilor, achiziția de echipamente, inclusiv IT&C, tehnologii software, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, achiziția de terenuri în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului, cheltuieli cu consultanța și proiectarea, managementul de proiect, asistența tehnică, dirigenția de șantier, cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli de mediu, cheltuieli cu racordarea la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea, cheltuieli de promovare, participare la târguri, evenimente, conferințe, cheltuieli privind studiile, cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuală, active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse, software necesar desfășurării activității, precum și orice alte categorii de cheltuieli care sunt în legătură cu proiectul de investiții care face obiectul contractului de finanțare;
    b) cheltuieli pentru realizarea de depozite de echipamente medicale, medicamente, materiale sanitare destinate intervenției pentru situații de urgență;
    c) cheltuieli cu achiziția de echipamente, inclusiv echipamente IT&C, tehnologii software, tehnologii, utilaje, instalații, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe pentru unitățile de producție/prestări servicii existente, precum și active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse, software necesar desfășurării activității.

    Beneficiarii de granturi de investiții din domeniul serviciilor de transport pot utiliza fonduri externe nerambursabile si pentru finanțarea următoarelor categorii de cheltuieli:

    1. cheltuieli cu reabilitarea/modernizarea/extinderea și/sau realizarea unor depouri pentru mijloacele de transport din dotare sau pentru cele care urmează a se achiziționa;
    2. cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport pentru transport persoane și mărfuri necesare pentru desfășurarea activităților de transport cu excepția mijloacelor de transport în regim de taxi sau a celor care sunt destinate activităților administrative ale operatorului economic ori activităților de transport în interes propriu al acestora;
    3. cheltuieli privind dotarea mijloacelor de transport existente cu echipamente și tehnologii care conduc la îmbunătățirea confortului/calității serviciilor de transport persoane și mărfuri prestate.

    Din granturile pentru investiții nu se finanțează:

    1. cereri de finanțare care au drept obiect realizarea unor servicii de consultanță, studii sau alte activități asimilate acestora;
    2. cereri de finanțare care au drept obiect sedii de birouri sau alte activități destinate investițiilor imobiliare pentru închirierea de birouri/concesionarea sau orice alte forme de valorificare ale acestora;
    3. orice alte cereri de finanțare care nu sunt în legătură cu domeniile de activitate menționate

    Cheltuielile generate după punerea în funcțiune a proiectului de investiții de natura: cheltuielilor cu salariile, cheltuielilor cu achiziția de materii prime, materiale consumabile, reparații și mentenanță și alte asemenea categorii de cheltuieli sunt în sarcina beneficiarului finanțării.

    Completeaza formularul si un specialist in consultanta granturi IMM iti verifica GRATUIT eligibilitatea firmei si suma pe care o poti obtine


     Pentru  mai multe detalii despre programele nerambursabile, nu ezitati sa ne contactati la numarul de telefon 0732077575 sau adresa de email office@antreprenorinromania.ro

     2 COMENTARII

     LĂSAȚI UN MESAJ

     Please enter your comment!
     Please enter your name here