START-UP NATION ROMANIA – Ghid complet program de finantare APRILIE

0
9895
Startup Nation Romania ghidul complet

INFORMATII LUNA APRILIE

VEDETI UPDATE 1 IUNIE IN NOUL ARTICOL INTITULAT:
Start-UP Nation Romania 2017 – Ghidul complet al solicitantului

DEFINITIE PROGRAM START-UP NATION ROMANIA : Program social de interes public pentru stimularea infiintarii intreprinderilor mici si mijlocii, lansat de catre Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat.

OBIECTIVE PROGRAM START-UP NATION ROMANIA: stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii și îmbunătăţirea performanţelor economice ale acestora, crearea de noi locuri de muncă, inserția pe piața muncii a persoanelor defavorizate, șomerilor și absolvenților, creșterea investițiilor în tehnologii noi inovative.

SCOPUL PROGRAMULUI START-UP NATION ROMANIA : Crearea unui cadru favorabil pentru valorificarea posibilitatilor actuale de dezvoltare ecomomica a Romaniei si a stimularii mediului de afaceri prin dezvoltarea de noi politici publice necesare relansarii economiei, reducerii somajului prin crearea de noi locuri de munca si stimularea spiritului antreprenorial.

BENEFICIARII PROGRAMULUI START-UP NATION ROMANIA: Toate intreprinderile infiintate dupa data de 30 Ianuarie 2017, data la care a intrat in vigoare Ordonanta de urgenta nr. 10/2017, in baza prevedilor Legii nr 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonantei de Urgenta nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri, cu modificarile si completarile ulterioare sau Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, cu modificarile si completarile ulterioare, care indeplinesc cumulativ la data depunerii cererii de finantare, criteriile de eligibilitate.

IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI DE AFACERI: Pe masura atragerii in afaceri a unui numar in crestere de persoane, mediul de afaceri sufera mutatii benefice nu numai sub aspectul dinamicii, dar si al compozitiei calitative ce deriva din valorificarea economica a rezultatelor cercetarii si inovarii, dezvoltarea unor noi produse si/sau operatiuni cu caracter de transfer tehnologic si parteneriate international.

CLIPURI PREZENTARE PROGRAM START-UP NATION ROMANIA :

CRITERII ELIGIBILITATE PROGRAM START-UP NATION ROMANIA 

Cei care pot beneficia de acest program trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii:

 1. Sunt inregistrati conform Legii nr.31/1990 privind societatile, republicata cu modificarile si completarile ulterioare sau in baza  Legii nr.1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei sau in baza Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri
 2. Sunt IMM, conform prevederilor art. 2 si ale art. 4 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, care transpune in legislatia nationala Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicata in Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003 (au pana la 249 de angajati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro sau detin active totale de pana la 43 milioane euro, echivalent in lei)
 3. Detin o intreprindere autonoma, legata, partenera sau intreprindere unica;
 4. Au capital social integral privat
 5. Nu au beneficiat de alocatii financiare nerambursabile in cadrul programului in anii anteriori si nu au asociaţi sau actionari care detin sau au detinut calitatea de asociati/actionari in cadrul altor societati beneficiare de alocatii financiare nerambursabile in cadrul programului in anii anteriori. Asociatii sau actionarii care detin mai multe societati nu pot aplica in cadrul prezentului program decat cu o singura societate
 6. Sunt inregistrate la Oficiul Registrului Comertului si au sediul social/punct de lucru si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei – inclusiv regiunea Bucuresti-Ilfov
 7. Codul CAEN pentru care solicita finantare, este eligibil in cadrul Programului şi autorizat a fi desfasurat la momentul decontului, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in Registrul Comerţului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare
 8. Sunt infiintate de catre persoane fizice dupa intrarea in vigoare a ordonantei de urgenta nr. 10/2017
 9. Nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru; Solicitantii care au datorii esalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul Start-up Nation Romania
 10. Nu au depasit plafonul minim de 200.000,00 Euro pe durata a trei exercitii financiare consecutive pentru o intreprindere unica, aşa cum este aceasta definita de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis  si 100.000 Euro pe durata a trei exercitii financiare pentru beneficiarii care desfasoara activitati de transport de marfuri in contul tertilor sau contra cost. Plafoanele se aplica indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmarit si indiferent daca ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.

Note:

 • Asociatii, actionarii care detin mai multe societati nu pot aplica in cadrul prezentei scheme decat cu o singura societate
 • Asociatii pot fi asociati/actionari si in alte societati, cu conditia ca celelalte societati sa nu fie in faliment/insolventa.

BENEFICIILE PROGRAMULUI START-UP NATION ROMANIA : Se poate acorda ajutor de minimis in suma maxima de 200.000 lei / beneficiar, reprezentand 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, unui numar maxim anual de 10.000 de intreprinderi mici si mijlocii care indeplinesc conditiile de eligibilitate prezentate mai sus.

OBLIGATIILE ANTREPRENORILOR CARE APELEAZA LA PROGRAMUL START-UP NATION ROMANIA :

 1. Sa angajeze, cu contract de munca pe durata nedeterminata si cu norma intreaga minim doi salariati la momentul depunerii cererii de decont si sa-i mentina in activitate cel putin 3 ani incepand cu anul urmator platii ajutorului de minimis
 2. Sa notifice in scris cu privire la infiintarea O.T.I.M.M.C in a carui raza de competenta isi are sediul social, in termen de cel mult 30 de zile lucratoare de la inregistrare in vederea luarii in evidenta
 3. Toate obligatiile stabilite prin actele normative in vigoare, aplicabile oricarui operator economic

SCHEMA DE MINIMIS A PROGRAMULUI START-UP NATION ROMANIA : Masurile de natura ajutorului de minimis prevazute prin ordonanta de urgenta vor fi implementate prin intermediul unei scheme transparente de minimis, aprobata prin hotarare de guvern si se va derula cu respectarea criteriilor stabilite de normele europene si de legislatia nationala in domeniu. Schema va fi afisata pe site-ul oficial la urmatoarea adresa: http://www.aippimm.ro/categorie/schema-de-ajutor-de-minimis-start-up-nation-2017/

ACTIVITATILE CE POT PRIMI FINANTARE PRIN PROGRAMUL START-UP NATION ROMANIA : Lista codurilor CAEN eligibile pentru finantare se afla in faza de proiect si poate fi consultata pe site-ul Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii (AIPPIMM) la adresa: http://www.aippimm.ro/downloadFile/6535/5782. Activitatile economice cu cele mai sporite sanse de a primi finantare sunt prezentate in imaginea de mai jos:

Startup Nation Romania grafic punctaje

Startup Nation Romania criterii si punctaje

Punctajul maxim care se poate obtine este de 100 puncte.
Punctajul mimim pentru accesarea programului este de 60 puncte.
La punctaje egale va prevala:

 • Numarul de locuri de munca ce urmeaza a fi create in cadrul programului
 • Achizitia de echipamente tehnologice
 • Activitatea pe care acceseaza programul
 • Detinerea unui curs de antreprenoriat
 • Data si ora inscrierii in program

CHELTUIELILE ELIGIBILE ALE PROGRAMULUI START-UP NATION ROMANIA :

Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile fără TVA aferente achizițonării de corporale și/sau necorporale:

 1. Echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare, conform pct 2.1 si 2.2 din Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale;
 2. Aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;
 3. Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare, exceptând vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terţilor sau contra cost. În cazul în care întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, pe lângă activitatea eligibilă pentru care solicită ajutor în cadrul schemei de minimis, desfăşoară şi activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, nu poate utiliza ajutorul de minimis pentru achiziţionarea de mijloace de transport marfă, decât dacă se asigură, prin separarea activităţilor sau o districţie clară între costuri, că activitatea exclusă din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis;

  Nota: Sunt eligibile si autoturisme (pentru anumite coduri CAEN ) si microbuze de transport persoane (8+
  1)
 4. Echipamente IT tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video,etc.). Nu se pot achiziţiona mai multe echipamente IT, din fiecare tip, decât numărul total de angajați după implementarea planului de afaceri, cu excepţia activităţilor care necesită acest lucru (Ex: Internet café, instruire în domeniul calculatoarelor, etc.);
 5. Achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 aparatură birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu completările şi modificările ulterioare;
 6. Achiziționarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare
 7. Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de desfășurare a activității de comerţ, producţie sau servicii;

  Nota: Sunt eligibile cheltuielile cu chiria, utilitatile si salarii pe o perioada de maxim 1 an.
 8. Cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ (clădiri, hale de producţie, spaţii amenajate pentru activităţi de prestări servicii, producţie şi comerţ, inclusiv din elemente prefabricate). Spatiile pentru care se acordă chirie nu trebuie să aibă destinaţie locativă. Decontarea se face într-o singură tranșă pentru valoarea chiriei aferente de la momentul semnării contractului pînă la momentul depunerii cererii de plată;
 9. Realizarea unei pagini web pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting), pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a AFN, în limita maximă a 10000 lei;
 10. Achiziționarea de active necorporale referitoare la software pentru comerţul on-line, software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare;
 11. Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale – pentru asociatul/administratorul societăţii aplicante, curs organizat de către un organism autorizat recunoscut de educaţie antreprenorială în limita a maxim 4500 lei. Furnizorii de servicii de instruire eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de instruire autorizate, care vor prezenta documente justificative privind calificarea persoanelor ce realizează instruirea în domeniul respectiv;
 12. Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului (nu mai mult de 8000 lei) – această activitate poate fi efectuată înainte de semnarea Contractului de finanţare). Furnizorii de servicii de consultanţă eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de consultanţă autorizate, având ca activitate autorizată a fi desfăşurată una dintre activităţile incluse în cod CAEN clasa 70, precum si Camere de Comert si Industrie.

Note:

 • Depasirea plafonului de incadrare in categoria IMM prin cresterea economica dupa acordarea finantarii nu determina recuperarea ajutorului de minimis acordat.
 • Plafonul pentru consultanta a crescut de la 8000 Ron la maxim 8% din valoarea proiectului.

CHELTUIELI NEELIGIBILE PENTRU PROGRAMUL START-UP NATION ROMANIA :

Pentru ca discutam de ce cheltuieli sunt eligibile, va comunicam si o serie de cheltuieli pe care nu trebuie sa va bazati spre decontare:

 1. Achizitia de echipamente la mana a doua
 2. Realizarea constructiilor, extinderilor sau recompartimetarilor
 3. Achizitionarea spatiilor de lucru
 4. Achizitia de spatii cu functie locative
 5. Achizitia in leasing a mijloacelor fixe
 6. TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile
 7. Amenzi, penalitati, impozite sau taxe

ACTIVITATI SI FIRME CARE NU SUNT ELIGIBILE PENTRU PROGRAMUL START-UP NATION ROMANIA :

a) Intermedieri financiare si asigurari
1. 641 – Intermediere monetara
2. 642 – Activitati ale holdingurilor
3. 643 – Fonduri mutual si alte entitati financiare similare
4. 649 – Alte activitati de intermedieri fiananciare, exclusive activitati de asigurari si fonduri de pensii
5. 651 – Activitati de asigurari
6. 652 – Activitati de reasigurare
7. 653 – Activitati ale fondurilor de pensii (cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale)
8. 661 – Activitati auxiliare intermedierilor financiare, cu exceptia activitatilor de asigurari si fonduri de pensii
9. 662 – Activitati auxiliare de asigurari si fonduri de pensii
10. 663 – Activitati de administrare a fondurilor

b) Tranzactii imobiliare
1. 681 – Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
2. 682 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
3. 683 – Activitati imobiliare pe baza de comision sau contract

c) 920 – Activitati de jocuri de noroc si pariuri

d) Productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope
1. 110 – Fabricarea bauturilor (cu exceptia clasei 1107 – Productia de bauturi racoritoare nealcoolice, productia de ape minerale si alte ape imbuteliate)
2. 1200 – Fabricarea produselor din tutun
3. 2540 – Fabricarea armamentului si munitiei
4. 2051 – Fabricarea explozivilor
5. 4635 – Comert cu ridicata al produselor din tutun
6. 4639 – Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun
7. 4725 – Comert cu amanuntul al bauturilo, in magazine specializate
8. 4726 – Comert cu amanuntul al produselor din tutun, in magazine specializate

e) Excluse de normele europene, pentru care nu se poate acorda ajutor de minimis in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratat ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352 din 24 decembrie 2013, respectiv:
– Activitati de pescuit si acvacultura, acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000
– Activitati legate de productia primara a produselor agricole, asa cum sunt enumerate in Anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeana, cu exceptia produselor obtinute din pescuit si acvacultura prevazute in Regulamentul (ce) nr. 104/2000
– Activitati de prelucrare si comercializare a produselor agricole, asa cum sunt enumerate in Anexa nr 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeana, in urmatoarele cazuri:
o Cand valoarea ajutorului este stabilit pe baza pretului sau a cantitatii produselor de acest tip achizitionate de la producatorii primari sau introduce in piata de operatorii economici respective
o Cand ajutorul este conditionat de a fi partial sau integral transferat producatorilor primari
Prin “prelucrarea produselor agricole” se intelege orice operatiune efectuata asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu exceptia activitatilor desfasurate in exploatatiile agricole, necesare in vederea pregatirii unui produs de origine animala sau vegetala pentru prima vanzare.
Prin “comercializarea produselor agricole” se intelege detinerea sau expunerea unui produs agricol in vederea vanzarii, a punerii in vanzare, a livrarii sau a oricarei alte forme de introducere in piata, cu exceptia primei vanzari de catre producator primar catre revanzatori sau prelucratori si a oricarei alte activitati de pregatire a produsului pentru aceasta prima vanzare. O vanzare efectuata de catre un producator primar catre consumatori finali este considerate comercializare in cazul in care se desfasoara in localuri distincte, rezervate acestei activitati.
– Activitati legate de export si anume, ajutoarele legate direct de cantitatile exportate, de infiintarea si functionarea unei retele de distributie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export
– Ajutoarele conditionate de utilizarea preferentiala a produselor nationale fata de produsele importate
– Agentilor economici care activeaza in sectorul carbonifer, asa cum este definit in Regulamentul CE nr. 1407/2002 al Consiliului din 23 iulie 2002 privind ajutorul de stat pentru industria carbunelui
– Ajutoarele pentru achizitionarea vehiculelor de transport rutier de marfa acordat agentilor economici care au ca obiect de activitatea prestarea de servicii de transport rutier de marfa in contul tertilor sau contra cost.

Note:

 • In cazul in care o intreprindere isi desfasoara activitatea atat intr-unul din sectoarele exceptate, cat si in unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse in domeniul de aplicare al prezentei scheme, prevederile acesteia se aplica ajutoarelor acordate pentru sectoarele neexceptate
 • Pentru a beneficia de prevederile schemei de minimis, intreprinderea in cauza trebuie sa se asigure, prin mijloace corespunzatoare, precum separarea activitatilor sau o distinctive intre costuri, ca activitatile desfasurate in sectoarele excluse din domeniul de aplicare nu beneficiaza de ajutoare de minimis acordate in conformitate cu prezenta schema.
 • In cazul in care o intreprindere isi desfasoara activitatea atat in sectoarele neeligibile, cat si in sectoarele care intra in domeniul de aplicare al prezentei scheme, aceasta poate primi ajutor de stat pentru aceste ultime sectoare sau activitati, cu conditia ca intreprinderea sa se asigure, prin mijloace corespunzatoare, precum separarea activitatilor sau o distinctive intre costuri, ca activitatile desfasurate in sectoarele excluse nu beneficiaza de ajutoarele acordate in conformitate cu prezenta schema.

GRAFIC ESTIMATIV DE IMPLEMENTARE AL PROGRAMULUI START-UP NATION ROMANIA :

Sesiunea de primire a proiectelor va debuta in luna mai 2017 si va dura pana in luna iunie 2017, conform informatiilor puse la dispozitie de catre Ilan Laufer, secretar de stat in Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat. Semnarea contractelor de finantare se va realiza incepand cu luna iunie 2017, dar nu mai tarziu de august 2017.

Startup Nation grafic implementare

Nota: Varianta finala a normelor metodologice de implementare care urmeaza sa fie inclusa intr-o hotarare de Guvern nu a fost inca publicata

STRUCTURA PLANULUI DE AFACERI PENTRU PROGRAMUL START-UP NATION ROMANIA : Antreprenorii interesați să primească sprijinul nerambursabil de până la 44.000 de euro vor trebui să întocmească un plan de afaceri. Structura acestuia, așa cum a fost anunțată de către Ilan Laufer, secretar de stat în cadrul MMACA este următoarea:

 • informații generale;
 • viziune și strategie;
 • resurse umane și activitate curentă;
 • prezentarea proiectului;
 • analiza pieței;
 • proiecții financiare
 • justificarea necesității finanțării proiectului.

ETAPELE IMPLEMENTĂRII PROGRAMULUI START-UP NATION ROMANIA : Înregistrarea pentru obţinerea ajutorului de minimis se realizează prin parcurgerea următoarelor etape

 1. Pentru a beneficia de ajutorul de minimis acordat prin ministerul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat, beneficiarul trebuie să se înregistreze în aplicația online disponibilă pe site-ul aippimm.ro;
 2. Data la care este activă înregistrarea online se comunică pe site-ul entităţii publice cu atribuţii în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii cu cel putin 5 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu-zis;
 3. Inscrierea on-line se desfăşoară în sesiuni de 30 zile calendaristice, până la epuizarea bugetului alocat programului. Pentru participarea la program fiecare solicitant trebuie să se înregistreze cu user şi parolă. În vederea înscrierii în cadrul programului, întreprinderea va completa şi va transmite planul de afaceri începând cu ora 10,00 a primei zile de înscriere, timp de 30 zile calendaristice de la demararea înscrierii în program, până la ora 20,00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire a sesiunii sau deschidere a unei noi sesiuni de înscriere până la epuizarea bugetului alocat programului. Solicitanţii care nu au acces la un computer beneficiază pentru înscrierea on-line de asistenţă gratuită din partea O.T.I.M.M.C. din raza teritorială a întreprinderii. Întreprinderile pot beneficia de finanţare în cadrul programului o singură dată;
 4. fiecare întreprindere trebuie să completeze online planul de afaceri, al cărui model este disponibil pe site-ul entităţii publice cu atribuţii în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii: aippimm.ro;
 5. aplicaţia software va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării planului de afaceri, punctajul obţinut, precum şi numărul de înregistrare;
 6. planul de afaceri corect şi integral completat va putea fi transmis şi înregistrat online o singură dată în cadrul aplicaţiei, programul electronic de înregistrare online a planului de afaceri nepermiţând înscrierea de două ori a aceleiaşi întreprinderi.
 7. admiterea în program se va face în ordinea punctajului obţinut la evaluarea planurilor de afaceri on-line. La punctaje egale va prevala numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul programului; achiziţia de echipamente tehnologice; activitatea pe care accesează programul; curs de antreprenoriat; asociatul/administratorul este şomer sau absolvent din anul precedent la data înscrierii la registrul comerţului; data şi ora înscrierii în program, în această ordine. După această etapă, aplicaţia electronică va genera un număr unic electronic pentru fiecare proiect, denumit număr RUE, adică număr în Registrul Unic Electronic.

EVALUAREA PLANULUI DE AFACERI DEPUS IN CADRUL PROGRAMULUI START-UP NATION ROMANIA
Se realizează prin parcurgerea următoarelor etape:

 1. Evaluarea planului de afaceri se face online de către aplicaţia software. Punctajul minim acceptat este de 50 de puncte;
 2. verificarea administrativă și de eligibilitate, precum și verificarea veridicităţii şi coerenţei informaţiilor înscrise în planul de afaceri, inclusiv a legăturii activelor achiziţionate cu activităţile codului CAEN pe care se accesează programul, se vor efectua în conformitate cu prevederilor procedurii de implementare care se va aproba prin ordin al ministrului publicat în Monitorul Oficial al României.

IMPLEMENTAREA PROIECTELOR FINANTATE PRIN PROGRAMUL START-UP NATION ROMANIA :

La 20 Martie 2017, Senatul Romaniei a aprobat un proiect de lege prin care este detaliata modalitatea de acordare a sprijinului financiar nerambursabil catre Beneficiari pentru a rezolva una dintre principalele probleme ale antreprenorilor interesati de programul Start-up Nation.

Aceasta problema consta in existenta principiului cheltuielilor efectuate in totalitate de catre Beneficiari din fonduri proprii. Acest lucru ar fi presupus ca intreprinderile trebuiau sa aiba resursele financiare pentru a implementa in totalitate proiectul, urmand ca apoi sa le fie decontata valoarea eligibila a investitiei in procent de 100%.

Modalitatea propusa este a cererilor de plata, prin care statul va plati, in baza facturii prezentate de Beneficiar, ajutorul nerambursabil aferent. In completare, daca este cazul, intreprinderea va contribui doar cu valoarea neeligibila a achizitiei respective. Dupa primirea facturilor pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/executia lucrarilor receptionate, acceptate la plata, Beneficiarul depune la Oficiul Teritorial pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii (OTIMM) o cerere de plata, cuprinzand documentele justificative.

In termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii de catre Beneficiar a cererii de plata, OTIMM efectueaza verificarea cererilor de plata si se livreaza Beneficiarului, intr-un cont bancar distinct deschis de Trezorerie, valoarea cheltuielilor aprobate. In termen de zece zile de la incasarea banilor din partea OTIMM, Beneficiarii sunt obligati sa faca platile catre furnizori si sa depuna dosarul cererii de rambursare, justificand astfel utilizarea ajutorului fiananciar nerambursabil.

RECUPERAREA AJUTORULUI DE MINIMIS PENTRU PROGRAMUL START-UP NATION ROMANIA :

 1. Recuperarea ajutorului se va efectua conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, aprobata prin Legea 20/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.
 2. Ajutorul de minimis ce trebuie recuperat include si dobanda aferenta, datorata de la data platii ajutorului pana la data recuperarii acestuia. Rata dobanzii aplicabile este cea stabilita prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 Aprilie 2004 de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 140/30.04.2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 248/24.09.2015.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here