BUCHAREST START-UP CITY: Cine poate beneficia de 50.000 euro prin această finanțare?

0
1398
Bucharest Start-up City beneficiari eligibili

Bucharest Start-up City
beneficiarii eligibili în cadrul programului

Programul Bucharest Start-up City, ediția 2019, reprezintă un program de finanțare dedicat start-up-urilor din Municipiul București care vizează susținerea a minimum 200 de beneficiari (start-up-uri), cu o valoare maximă a ajutorului de minimis de 50.000 euro per start-up, respectiv 236.985 lei.

Programul de finanțare Bucharest Start-up City este implementat pe baza unui parteneriat încheiat între Primăria Municipiului București și Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România.

Pentru a beneficia de finanțare prin programul Bucharest Start-up City, societățile (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii) trebuie să îndeplinească cumulativ, la data completării planului de afaceri online, următoarele criterii de eligibilitate:

 • sunt înregistrate conform Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare sau în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debuntanți în afaceri, cu modificările și completările ulterioare
 • sunt IMM, conform prevederilor art. 2 și ale art. 4 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întrepinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare (au până la 249 angajați și realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 miliaone euro sau dețin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei)
 • sunt considerate întreprinderi autonome, legate, partenere sau întreprinderi unice;
 • au capital social integral privat
 • asociații sau acționarii care dețin mai multe societăți nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate
 • sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului, au desiul social/punct de lucru exclusiv la nivelul Municipiului București și își desfășoară activitatea pe teritoriul României
 • codul CAEN pentru care solicită finanțare este eligibil în cadrul Programului și autorizat până la momentul depunerii ultimei cereri de rambusare/plată, confrom art.15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în Registrul Comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare. Solicitarea finanțării se face pe un singur cod CAEN
 • sunt înființate de către persoane fizice începând cu data de 1 ianuarie 2019
 • nu au datorii la bugetul general consolidat și la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru, la data semnării acordului de finanțare. Solicitanții care au datorii eșalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul Bucharest Start-up City
 • nu au depășit plafonul de minimis de 200.000 Euro pe durata a trei exerciții financiare consecutive pentru o întreprindere unică, așa cum este aceasta definită de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis și 100.000 euro pe durata a trei exerciții financiare pentru beneficiarii care desfășoară activități de transport de mărfuri în contul terților sau de obiectivul urmărit și indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat, bugetul autorităților publice locale sau din fonduri comunitare
   • în cazul fuziunilor sau al achizițiilor, atunci când se stabilește dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziția depășește plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează; ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziție rămân legal acordate
   • în cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, și anume, în principiu, întreprinderii care preia activitățile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis; în cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporțional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte; ajutorul de minimis acordat prin prezenta măsură poate fi cumulat cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv
   • ajutoarele de minimis pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului de 200.000 euro (100.000 euro pentru întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost) echivalent în lei
   • pentru fuziunile și/sau achizițiile ce modifică statutul controlului, în cazul depășirii plafoanelor valorice prevăzute de art. 12 din Legea concurenței nr. 21/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare, acestea vor fi notificate Consiliului Concurenței, punerea în aplicare a tranzacției de natura concentrării economice fiind posibilă doar după obținerea unei decizii de autorizare din partea autorității de concurență
   • aspectul poate viza și tranzacțiile de divizare menționate mai sus, în cazul în care activele și/sau întreprinderea cu funcționare deplină rezultate, depășesc pragurile valorice prevăzute de Legea concurenței
   • ajutoarele de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleași costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeași măsură de finanțare prin capital de risc dacă un astfel de cumul ar depăși intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condițiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisie; ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui reculament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie
 • nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operațională, insolvență faliment sau suspendare temporară a activității
 • nu există legături de rudenie între structurile acționariatului solicitantului și personalul implicat în mod direct în gestionarea programului din partea furnizorului (PMB) si/sau administratorului schemei de minimis (CNIPMMR) și soț/soție, afini și rudele acestora până la gradul II inclusiv
 • nu au fost subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană / alt furnizor de ajutor de stat / de minimis sau de către Consiliul Concurenței, de recuperare a unui ajutor de stat / de minimis sau, în cazul în care au fost obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperatî, cu dobânzile și penalitățile aferente
 • este înființată de către persoane fizice care nu au sau nu au avut calitatea de acționar sau asociat într-o altă microîntreprindere, întreprindere mică sau mijloace care desfășoară sau a desfășurat aceeași activitate autorizată pe care aplică în cadrul programului în anul anterior înscrierii sau în anul înscrierii până la deschiderea sesiunii de înscrieri; în sensul programului, activitatea autorizată desfășurată înseamnă autorizarea codului CAEN rev. 2 respectiv
 • va înființa cel puțin un loc de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată după intrarea în vigoare a acordului de finanțare și să mențină locul de muncă ocupat, în locația de implementare a proiectului cel puțin 1 an după finalizarea implementării proiectului; în cazul în care locul/locurilor de muncă create în cadrul schemei se vacantează din diverse cauze, sau se suspendă, după crearea lor în cadrul schemei, beneficiarul are un termen de maximum 30 de zile să ocupe locul/locurile de muncă vacante

Sperăm ca informațiile să vă fie utile și vă invităm să rămâneți alături de noi pentru noi informații despre acest program de finanțare.

INTRA IN CONTACT CU UN
CONSULTANT BUCHAREST START-UP CITY
PENTRU A AFLA DACA IDEEA TA DE AFACERE ESTE ELIGIBILA
[thrive_leads id=’9343′]

ATENTIE: Acest articol se referă la propunerea de ghid care se află în consultare publică. Poți trimite propuneri, sugestii și opinii pentru îmbunătățirea programului până la data de 25 aprilie 2019. Vezi aici cum poți face acest lucru

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.