RO- CULTURA: Restaurarea monumentelor istorice

0
604

Programul RO-CULTURA este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021 și vizează consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat și managementul patrimoniului cultural.

Beneficiarii eligibili trebuie să facă parte din următoarele categorii: entitățile de tip instituție publică de cultură, ONG, societate comercială sau societate cooperativă înființate cu cel puțin 2 ani față de data lansării apelului de proiect .

Proiectele se pot depune până la data de 7 Octombrie 2019.

Acest apel de proiecte urmărește contribuirea la restaurarea patrimoniului cultural într-un mod inovativ, prin promovarea unor noi modele de guvernanță participativă pentru generatiile viitoare. Prin proiect se va pune accent nu numai pe restaurarea clădirilor culturale, ci și pe valorificarea acestora cu scopul ocupării forței de muncă, implicării indivizilor în acțiuni care promovează diversitatea culturală, dar și pentru a atrage noi forme de turism cultural.

Categorii de activități considerate eligibile:

 • restaurarea monumentelor istorice, respectiv a obiectivelor cu statut de monument istoric care funcționează sau vor funcționa după finalizarea restaurării: muzee, arhive, biblioteci, centre sau spaţii artistice şi culturale, teatre, cinematografe, opere, săli de concerte, alte organizaţii de spectacole, instituţii de patrimoniu filmografic şi alte infrastructuri, organizaţii şi instituţii artistice şi culturale similare;
 • revitalizarea/ punerea în valoare a obiectivelor restaurate, prin implementarea planului de valorificare a monumentului istoric, prin următoarele tipuri de activități:
  • activități ce vizează promovarea patrimoniului cultural mobil; patrimoniu imaterial inclusiv obiceiuri populare și artizanatul;
  • activități de educație culturală și artistică, precum și promovarea înțelegerii importanței pe care o au protejarea și promovarea diversității formelor de expresie culturală prin programe educaționale și de sporire a sensibilizării publicului, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii;
  • activități de scriere, editare, producție, distribuție, digitizare și publicare a operelor muzicale și literare, inclusiv a traducerilor;
  • organizarea de evenimente culturale, cum ar fi festivalurile, expoziţiile şi alte activităţi culturale similare;
  • schimb de experiență, know-how și bune practici în sectoarele culturale și creative cu entități din statele donatoare;
  • inițiative ce vizează mobilitatea artiștilor/profesioniștilor din sectoarele culturale și creative și/sau a lucrărilor acestora;
  • dezvoltarea sau actualizarea competențelor și abilităților artiștilor și profesioniștilor activi în sectoarele culturale și creative, adaptate unui mediu în continuă schimbare;
  • dezvoltarea de noi produse și servicii culturale și introducerea lor pe piață;
  • promovarea diversității culturale;
  • implementarea de inițiative antreprenoriale inovatoare în sectorul cultural care să contribuie la dezvoltarea locală a comunităților;
  • susținerea dezvoltării locale prin abordări interdisciplinare;

 

 • activități de instruire formală și non-formală, mentorat, job shadowing, etc. destinate dezvoltării profesionale a membrilor echipei de proiect, precum și instruire vocațională.

Tipuri de solicitanți eligibili:
Constituie solicitanți eligibili în cadrul prezentului apel de proiecte entitatea care îndeplinește cumulativ următoarele criterii:

a) Are calitate de persoană juridică înregistrată în România, respectiv are personalitate juridică;
b) Se încadrează în umătoarele categorii:

 • instituție publică
 • unitate administrativ – teritoriale
 • organizație neguvernamentală, asociații și fundații
 • societate comercială SAU societate cooperativă care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
  – se încadrează în categoria IMM (microîntreprindere, întreprindere mică sau întreprindere mijlocie);
  – domeniul de activitate (clasa CAEN) vizat este înscris în obiectul de activitate al societății la data depunerii proiectului (conform certificatului constatator ORC).

c) deține unul dintre următoarele drepturi reale asupra monumentului istoric vizat de proiect:

  • drept de proprietate (inclusiv dreptul de proprietate asupra construcției aferent unui drept de superficie),
  • drept de administrare specific dreptului de proprietate publică,
  • drept de concesiune specific dreptului de proprietate publică,
  • drept de concesiune asupra bunului proprietate privată a statului sau a unității administrativ-teritoriale.

Dreptul asupra monumentului istoric vizat de proiect trebuie să fie valabil din momentul depunerii proiectului, pe toată perioada de implementare a proiectului și pentru o perioadă de minimum 5 ani de la aprobarea raportului final al proiectului de către Operatorul de Program.

Solicitanții pot deconta următoarele categorii de cheltuieli, fără TVA (în cazul entităților plătitoare de TVA):

 • Cheltuieli aferente managementului de proiect (nu pot depăși mai mult de 20%);
 • Cheltuieli aferente restaurării monumentului istoric;
 • Cheltuielile diverse și neprevăzute (parte din Alte cheltuieli) de la acest capitol nu vor depăși un procent maxim de 10% cheltuieli eligibile, calculat conform instrucțiunilor de completare;
 • Cheltuielile aferente organizării de șantier (parte din Alte cheltuieli) nu vor depăși un procent maxim de 3,5% cheltuieli eligibile, calculat conform instrucțiunilor de completare;
 • Cheltuielile pentru proiectare și asistență tehnică nu vor depăși un procent maxim de 10% cheltuieli eligibile, calculat conform instrucțiunilor de completare;
 • Cheltuieli aferente revitalizării monumentului;
 • Cheltuieli de informare și publicitate;
 • Costuri cu personalul reprezentând cheltuieli aferente contractelor de voluntariat (contribuție în natură);
 • Cheltuieli aferente activităților de instruire formală și non-formală;
 • Cheltuieli ale partenerilor din Statele Donatoare;
 • Cheltuieli neprevăzute maxim 5%;
 • Cheltuieli indirecte;
 • Cheltuielile de deplasare.

Proiectele propuse se pot realiza în colaborare cu următoarele tipuri de parteneri ale căror cheltuieli sunt prevăzute astfel:

 • Parteneri din România: orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială, inclusiv organizații neguvernamentale, cu personalitate juridică, înființată în România.
 • Parteneri din Statele Donatoare: orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială, inclusiv organizații neguvernamentale, cu personalitate juridică, înființată în unul dintre statele donatoare (Islanda, Liechtenstein și Norvegia).

Proiectele vor avea o durată cuprinsă între 12 luni si 48 de luni.

Pentru partenerii de proiect din statele donatoare vor fi eligibile doar următoarele tipuri de cheltuieli:

 • cheltuieli cu personalul, reprezentând salariile și contribuțiile sociale aferente și alte costuri legale, cu condiția ca acestea să corespundă politicii uzuale a partenerului de proiect cu privire la remunerații;
 • cheltuieli cu deplasarea personalului;
 • cheltuieli cu onorariile experților;
 • cheltuieli cu materiale consumabile și obiecte de inventar;
 • cheltuielile cu servicii de închiriere aferente activităților de revitalizare a monumentului;
 • cheltuielile cu servicii de audit* doar în cazul în care este întocmit un auditor independent sau de către un funcționar public recunoscut de autoritățile naționale relevante.

Partenerii nu vor include în buget alte tipuri de cheltuieli, sub sancțiunea declarării acestora ca neeligibile!

Solicitanții au următoarele obligații în urma realizării investiției:

 • Cel puțin 80% din capacitatea anuală a monumentului istoric în urma restaurării va fi utilizată în scopuri culturale;
 • Monumentul istoric nu poate avea, integral sau parțial, destinații/ funcțiuni non-culturale (e.g. spații comerciale, spații administrative în care se desfăşoară activităţi în folosul comunităţii, precum instituții de învățământ, primării, spitale etc.), cu excepția acelor destinații/funcțiuni auxiliare activităților culturale (e.g. cafenea în incinta muzeului, magazin de suveniruri, birouri administrative aferente desfășurării activității culturale etc.).
 • Spațiile cu destinații/ funcțiuni auxiliare activităților culturale nu pot ocupa, în termeni de timp sau de spațiu, mai mult de 20% din capacitatea anuală a monumentului istoric ce face obiectul restaurării.
 • La finalizarea proiectului, întreg monumentul trebuie să fie restaurat/ în bună stare de conservare, funcțional în integralitatea sa și redat circuitului public.

În cazul în care sunt necesare doar lucrări de restaurare pentru o parte a unei clădiri monument istoric, restul monumentului fiind în stare bună de conservare/ restaurat, beneficiarul trebuie să se asigure că, la finalizarea proiectului, întreg obiectivul/ monumentul este restaurat/în bună stare de conservare, funcțional în integralitatea sa și redat circuitului public. Documentația tehnică va fi realizată numai pentru obiectul delimitat de către proiectant, lucrările de restaurare se vor referi doar la acest obiect, iar planul de revitalizare va fi elaborat pentru întregul obiectiv clădire monument istoric.

SOLICITĂ O EVALUARE GRATUITĂ A ȘANSELOR DE FINANȚARE 
PENTRU PROIECTUL TĂU DIN PARTEA CONSULTANȚILOR NOȘTRI

Mai multe detalii despre program puteți afla completând formularul sau apelând telefonic nr. 0766580704.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here