Fonduri structurale: Accesează între 1.000.000 euro și 5.000.000 euro pentru crearea și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

0
2510
Programul Operaţional Regional 2014-2020

Fonduri structurale
Crearea și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

1. PROGRAMUL DE FINANȚARE
– Programul Operaţional Regional 2014-2020 – Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii.
– TERMEN DE DEPUNERE: N/A (urmează să fie anunțat)

2. VALOAREA MAXIMĂ NERAMBURSABILĂ
– Valoarea maximă nerambursabilă – 5.000.000 euro;
– Valoarea minimă nerambursabilă – 1.000.000 euro.

3. TIPURI DE PROIECTE

 • Investiții inițiale in vederea Crearii unei noi unități de producție/prestare servicii. De regulă, crearea unei unități noi se poate realiza prin construirea și dotarea unui spațiu de producție/prestare servicii, în scopul demarării activității vizate prin proiect.
 • Investiții inițiale in vederea Extinderii capacității unei unități existente, prin creșterea volumului cel puțin unui produs/serviciu, fără schimbarea fundamentală a procesului de producție. Extinderea capacității de producție/prestare servicii presupune menținerea sortimentației și a proceselor de producție deja existente și creșterea volumului producției ca urmare a investiției.
 • Investiții inițiale in vederea Diversificarii producției unei unități existente, prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior în unitate.

4. CHELTUIELI ELIGIBILE

Capitolul 1. Cheltuieli pentru amenajarea terenului
1.1. Amenajarea terenului – se includ cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului şi care constau în demolări, demontări, dezafectări, defrişări, evacuări materiale rezultate, devieri reţele de utilităţi din amplasament, sistematizări pe verticală, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază), devieri de cursuri de apă.

1.2. Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială – se includ cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, precum plantare de copaci, reamenajare spaţii verzi.

Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
Se includ cheltuielile aferente asigurării cu utilităţile necesare funcţionării obiectivului de investiţie, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicaţii care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic, ca aparţinând obiectivului de investiţie, precum şi cheltuielile aferente racordării la reţelele de utilităţi.

Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică:
– Studii de teren – se cuprind cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiție, raport privind impactul asupra mediului, dacă este cazul, studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției.

– Obţinere avize, acorduri, autorizaţii – se includ cheltuielile pentru:

 • obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism;
 • obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare;
 • obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie etc.;
 • obţinerea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă;
 • întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului cadastral provizoriu şi înregistrarea terenului în cartea funciară;
 • obţinerea acordului de mediu;
 • obţinerea avizului P.S.I.;
 • alte avize, acorduri şi autorizaţii;
 • achiziționarea semnăturii electronice.

– Comisioane, cote si taxe – se cuprind: cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii, cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii, cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor, taxe pentru acorduri, avize şi autorizaţia de construire/desfiinţare.

– Proiectare şi inginerie – se includ cheltuielile pentru elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie (documentaţii ce stau la baza emiterii avizelor şi acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentaţii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, studii de traffic etc.).
Pentru lucrările de creştere a performanţei energetice a clădirilor, se includ cheltuielile pentru efectuarea auditului energetic.

– Consultanţă – se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:

 • plata serviciilor de consultanţă la elaborarea cererii de finanțare şi a tuturor studiilor necesare intocmirii acesteia (inclusiv a planului de afaceri);
 • plata serviciilor de consultanţă în domeniul managementului proiectului;
 • plata serviciilor de consultanţă/asistenţă juridică în scopul elaborării documentaţiei de atribuire şi/sau aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, dacă este cazul.

– Asistenţă tehnică – se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:

 • asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor (în cazul în care aceasta nu intră în tarifarea proiectului);
 • plata diriginţilor de şantier, desemnaţi de autoritatea contractantă, autorizaţi conform prevederilor legale pentru verificarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii.

Pentru proiectele care implică lucrări de construcții care se supun autorizării, cheltuielile pentru proiectare şi asistenţă tehnică (detaliate în cadrul acestui capitol) sunt eligibile în limita a 7% din valoarea eligibilă a proiectului.
Pentru proiectele care nu implică lucrări de construcții care se supun autorizării, cheltuielile pentru proiectare şi asistenţă tehnică (detaliate în cadrul acestui capitol) sunt eligibile în limita a 5% din valoarea eligibilă a proiectului.

Capitolul 4. Cheltuieli pentru investiţia de bază
4.1. Construcţii şi instalaţii – se cuprind cheltuieli aferente activităților de construire/ extindere a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale întreprinderii, respective cheltuielile aferente execuţiei tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiţie: clădiri, construcţii speciale, instalaţii aferente construcţiilor, precum instalaţii electrice, sanitare, instalaţii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicaţii şi alte tipuri de instalaţii impuse de destinaţia obiectivului.

4.2. Dotări (utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu si fara montaj, dotări) – se cuprind cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora:

 • Cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalatii de masurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale” din Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanțare.
 • Cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare.

Nu sunt eligibile cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria obiectelor de inventar.

4.3. Active necorporale – se cuprind cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare.

Capitolul 5. Alte cheltuieli
5.1. Organizare de şantier (conform HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice):
– Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier
– Cheltuieli conexe organizării de şantier

5.2. Cheltuieli diverse şi neprevăzute – se consideră eligibile dacă sunt detaliate corespunzător prin documente justificative şi doar în limita a 10% din valoarea eligibilă a cheltuielilor eligibile cuprinse la Cap. 4. ”Cheltuieli pentru investiţia de bază”, punctul 4.1. ”Construcţii şi instalaţii” Cheltuielile diverse şi neprevăzute vor fi folosite în conformitate cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice ce face referire la modificările contractuale apărute în timpul execuţiei.

Taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă potrivit legislației naționale în domeniul fiscal și nerecuperabilă conform prevederilor art. 69 alin. (3), litera c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, aferentă cheltuielilor eligibile este eligibilă.

5. CHELTUIELI NEELIGIBILE

 1. cheltuielile prevăzute la art. 13 din HG. Nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin FEDR, FSE, FC 2014-2020;
 2. achiziționarea de terenuri si/sau construcții;
 3. costurile operationale, de functionare, de testare și intretinere;
 4. costuri administrative (costuri de management care nu pot fi asociate producției ori vânzării – e.g. salariile personalului general de administrație; chiriile și reparații ale imobilizărilor de interes general în administrație; energie, combustibil și alte consumuri similare; cheltuieli administrativ-gospodărești; alte cheltuieli generale de administrație) costuri de personal;
 5. cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rata și dobânzi aferente creditelor;
 6. contributia in natura;
 7. amortizarea;
 8. cheltuielile cu leasingul prevăzute la art. 9 din HG nr. 399/2015;
 9. cheltuielile cu achiziţionarea autovehiculelor și a mijloacelor de transport, aşa cum sunt ele clasificate în Subgrupa 2.3. „Mijloace de transport” din HG 2139/2004, indiferent de domeniul de activitate al solicitantului ori de domeniul de activitate în care se doreşte realizarea investiţiei propuse prin proiect, cu excepția Clasei 2.3.6. ”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat”;
 10. cheltuieli cu elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a proiectului tehnic;
 11. cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului;
 12. cheltuieli cu activitatea de audit financiar;
 13. cheltuielile efectuate înainte de data depunerii cererii de finanţare, cu excepția celor aferente Capitolului 3 ”Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică” de mai sus.

6. SOLICITANȚI ELIGIBILI

 • Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt societățile constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, care se încadrează în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii din mediul urban, sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural. În sensul acestui apel, ”întreprinderea din mediul urban/rural” se referă la întreprinderea care propune o investiție (într-unul din domeniile eligibile în acest apel) în mediul urban/rural, indiferent de localizarea sediului social al acesteia.
 • Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.
 • Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 3, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.
 • Solicitantul nu se află în situația de dificultate.

7. RATA DE COFINANȚARE
Contribuția beneficiarului este conform regiunii unde se va implementa proiectul. În funcție de încadrarea societății, mai jos sunt procentele acoperite prin programul de finanțare:
Prin excepție, contribuția maximă a programului la cheltuielile eligibile aferente serviciilor de proiectare și asistență tehnică este de 50%, indiferent de categoria IMM în care se încadrează solicitantului ori regiunea de dezvoltare în care se implementează proiectul. Excepția nu se aplică proiectelor implementate în regiunea de dezvoltare Vest, de către întreprinderi mijlocii, caz în care contribuția programului, inclusiv la cheltuielile cu proiectarea și asistența tehnică, este de maximum 45%.

8.DURATA DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR
Perioada de realizare a activităților proiectului după semnarea contractului de finanțare este de maximum 12 luni și nu depășește data de 31.12.2023.

9. EVALUARE
Cererile de finanțare sunt verificate și evaluate în odinea depunerii. Cererile de finanțare conforme și eligibile care obțin, în urma evaluării, cel puțin 75 de puncte, intră în etapa de precontractare. Cererile de finanțare conforme și eligibile care obțin, în urma evaluării, între 50 și 74 de puncte, vor fi păstrate în lista de rezervă, contractarea acestora va depinde de măsura în care sunt disponibile resurse financiare. Cererile de finanțare care obțin mai puțin de 50 de puncte sunt respinse.

Programul Operaţional Regional 2014-2020
Pentru a evalua dacă acest program de finanțare este pentru tine, te invităm să folosești formularul de mai jos și un consultant specializat în acest tip de finanțare va intra în legătură pentru detalii. Echipa noastră de experți în finanțări vă este alături în tot procesul de obținere a finanțării pentru afacerea dvs.
[thrive_leads id=’8927′]

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.