Pe 7 mai 2019 Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a publicat în consultare publică Programul Comerț și Servicii destinat dezvoltării activității companiilor active în comercializarea produselor și serviciilor pe piață.

Din experiența anilor trecuți, Ghidul final al programului este publicat cu cinci zile înainte de data deschiderii aplicației online în care se depun proiectele și care rămâne deschisă timp de 10 zile, astfel că vă recomandăm să parcurgeți cu atenție detaliile de mai jos și dacă prezintă interes să intrați în contact cu un consultant fonduri europene sau să inițiați demersurile pentru a vă redacta singur documentația.

Programul Comerț și Servicii 2019 este special conceput pentru cei care au ca obiectiv principal comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă. Pentru a fi eligibil, solicitantul trebuie să se încadreze într-una din categoriile următoare: operatorii economici, IMM-uri sau societăţi cooperative încadrate în categoria IMM-uri care au mai mult de 1 an de la înființare și au codul CAEN autorizat cu minim 3 luni anterioare. În cadrul programului, finanțarea este nerambursabilă, valoarea maximă ajungând până la 250.000 lei (aproximativ 52.000 de euro).

Finanțarea nerambursabilă Comerţ şi Servicii – Sinteză:

 • Contribuția proprie trebuie să fie de minimum 10% din valoarea investiției
 • Perioada de implementare a proiectelor –maxim 31.05.2020.
 • Valoarea finanțării nerambursabile – Trebuie să fie de maxim 250.000 lei, în cazul în care beneficiarul nu a mai primit finanțare nerambursabilă în ultimii 3 ani. În caz contrar valoarea cumulată nu trebuie să depășească 200.000 euro în ultimii 3 ani. (100.000 EURO pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost).
 • Bugetul alocat – Valoarea totală este 15.392.000 lei, respectiv aproximativ 61 de beneficiari pentru anul 2019.
 • Obiectivul proiectului – Obiectivul schemei de minimis îl constituie sprijinirea operatorilor economici, IMM-urilor şi societăţi cooperative încadrate în IMM, prin facilitarea accesului la finanţare, în scopul îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale acestora.

SOLICITĂ O EVALUARE GRATUITĂ A ȘANSELOR DE FINANȚARE 
PENTRU PROIECTUL TĂU DIN PARTEA CONSULTANȚILOR NOȘTRI

Cine poate beneficia de finanțare prin Programul Comerț și Servicii?

Operatorii economici, IMM-urile și societățile cooperative încadrate în categoria IMM-urilor pot beneficia de alocație financiară nerambursabilă și îndeplinesc cumulative la data solicitării următoarele criterii de eligibilitate:

 • IMM-uri care au ca obiect de activitate comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă;
 • sunt considerate întreprinderi autonome, partenere, legate, sau întreprinderi unice;
 • societatea nu a beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă, în cadrul Programului, în ultimii 3 ani. Asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot beneficia de finanțare în cadrul prezentului program decât cu o singură societate;
 • nu au datorii la bugetul de stat şi la bugetele locale;
 • au cel puţin 1 an calendaristic de la înfiinţare la data deschiderii aplicaţiei electronice şi codul CAEN pentru care solicită finanţare este autorizat cu cel puţin 3 luni anterior datei deschiderii aplicaţiei electronice;
 • au capital social integral privat;
 • solicitanţii care au datorii eşalonate, nu sunt eligibili pentru Programul Comerț și Servicii;
 • au sediul social, respectiv punctele de lucru/sediile secundare înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;
 • nu sunt în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvenţă, faliment, executare silită, închidere operaţională sau suspendare temporară a activităţii.

Obligațiile beneficiarului de fonduri nerambursabile prin Programul Comerț și Servicii:

Indicatorul de proiect cuprinde perioada de implementare şi perioada de monitorizare (3 ani după implementarea proiectului), respectiv societatea trebuie să respecte următoarele:

 • Să mențină investiția în urma obținerii finanțării nerambursabile;
 • Să mențină numărul efectiv al locurilor de muncă pe perioadă nedeterminată, existente la data înscrierii în program și numărul efectiv al locurilor de muncă create prin program conform numărului şi tipului de angajat (abolvent după anul 2012/persoană defavorizată/șomer);
 • Nu vor ajunge în stare de dizolvare, lichidare, reorganizare judiciară, insolvenţă, executare silită, faliment, închidere operaţională sau suspendare temporară a activităţii.

Ajutorul financiar nerambursabil acoperă următoarele cheltuieli eligibile, respectiv sumele fără TVA:

 • Achiziţionarea de echipamente IT specifice (tip PC, format din: unitate centrală, monitor, server, imprimantă, copiator, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii);
 • Achiziţionarea de cititoare pentru cod de bare;
 • Achiziţionarea de cântare electronice;
 • Achiziţionarea de aparate de marcat electronice;
 • Achiziţionarea de echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru
 • Achiziţionarea de autoutilitare
 • Achiziția de software-ul, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare necesare desfăşurării activităţilor pentru care se solicită finanţare
 • Achiziţionarea de electro şi motostivuitoare;
 • Achizitia de instalații de încalzire sau climatizare aferente spatiului de comerț sau servicii;
 • Achiziţionarea de spaţii comerciale de comerţ sau prestări servicii conforme codului CAEN pe care se accesează Programul.
 • Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
 • Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării nerambursabile pentru Programul Comerț și Servicii
 • Consultanţă în scopul întocmirii documentaţiei şi implementării sistemelor de management al calităţii/mediului/sănătăţii şi securităţii muncii/siguranţei produselor alimentare;
 • Investiţiile în active necorporale precum brevete, mărci de produse și servicii, software pentru comerţul online, software necesare desfăşurării activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă;
 • Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale;
 • Certificarea unui sistem de management al calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale sau siguranţei alimentelor;
 • Realizarea unei pagini web pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate, (inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting), pentru operatorii care nu au altă pagină web;
 • Participarea la cursuri de instruire pentru formare/calificare profesională/specializare/ perfecţionare profesională în domeniul activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pentru care se solicită finanţare;
 • Comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei, datorate instituțiilor financiare care emit garanții pentru credite contractate de către beneficiari pentru realizarea planurilor de investiţii propuse;

SOLICITĂ O EVALUARE GRATUITĂ A ȘANSELOR DE FINANȚARE 
PENTRU PROIECTUL TĂU DIN PARTEA CONSULTANȚILOR NOȘTRI

Beneficiarii sunt obligaţi să asigure bunurile achiziţionate prin program împotriva tuturor riscurilor, pe o perioadă de 4 ani, această cheltuială nu este decontata prin program.

Grila de evaluare din anul 2018

CRITERII

Punctaj      Maxim

Profit net la 31.12.2018

5

Societatea A obţinut profit net la 31.12.2018

5

Societatea NU a obţinut profit net la 31.12.2018

0

Obs.: Se regăsesc în bilanţul contabil şi balanţa la 31.12.2018

 

Management, resurse umane

15

Întreprinderea are un număr mediu de cel puţin 3 angajaţi la 31.12.2018

15

Întreprinderea are un număr mediu de cel puţin 2 angajaţi la 31.12.2018

10

Întreprinderea are un număr mediu de 1 angajat la 31.12.2018

5

 

Întreprinderea nu are angajaţi la 31.12.2018

 

0

Rezultate aşteptate după implementarea planului de investiţii

25

locuri de muncă create ≥ 2

15

locuri de muncă create = 1

10

 

Punctaj suplimentar pentru minim 1 loc de muncă din cele de mai sus creat pentru 1 șomer, absolvent după anul 2012 sau persoană defavorizată

5

 

Punctaj suplimentar pentru minim 2 locuri de muncă din cele de mai sus create pentru 2 șomeri, absolventi după anul 2012 sau persoane defavorizate.

 

10

Ponderea investitiilor

15

Ponderea investitiilor in mijloace fixe și obiecte de inventar asimilate acestora, prevazute la pct 2.1, 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de calcul), 2.3.6.8.1 (electro si mototstivuitoare) din HG 2139/2004 si software-uri necesare desfăşurării activităţii reprezinta mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de investitii

15

 

Ponderea investitiilor in mijloace fixe și obiecte de inventar asimilate acestora, prevazute la pct 2.1, 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de calcul), 2.3.6.8.1 (electro si mototstivuitoare) din HG 2139/2004 si software-uri necesare desfăşurării activităţii reprezinta mai mult de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de investitii

10

 

Ponderea investitiilor in mijloace fixe și obiecte de inventar asimilate acestora, prevazute la pct 2.1, 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de calcul), 2.3.6.8.1 (electro si mototstivuitoare) din HG 2139/2004 si software-uri necesare desfăşurării activităţii reprezinta mai mult de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de investitii

 

5

Desfăşoară efectiv activitate autorizată pe codul CAEN pe care accesează

10

Vechime activitate autorizată egală sau mai mare de 12 de luni

10

Vechime activitate autorizată 6-12 luni

5

Vechime activitate autorizată 3-6 luni

0

Obs: Vechimea activităţii autorizate se verifică in certificatul constatator la punctul Sedii autorizate/Activitati autorizate

 

 

Valoarea aportului propriu

20

Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 25% din valoarea eligibilă a proiectului

20

Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 20% din valoarea eligibilă a proiectului

15

Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 15% din valoarea eligibilă a proiectului

 

10

Profit din exploatare la 31.12.2018

10

Societatea A obţinut profit din exploatare la 31.12.2018

10

Societatea NU a obţinut profit din exploatare la 31.12.2018

0

 

 Profilul beneficiarului câștigător în cadrul sesiunii din 2018:

 1. Societate comercială cu minim 1 an de activitate pe codul CAEN pe care aplică – din codurile CAEN eligibile;
 2. Societate comercială care își desfășoară activitatea în domeniul comerțului sau serviciilor;
 3. Societatea comercială a obținut profit din exploatare și profit net în anul anterior și a avut un număr mediu de minim 3 angajați;
 4. Își asumă o cofinanțare de minim 25%;
 5. Creează un număr de minim 6 locuri de muncă noi, cu normă întreagă pentru o perioadă de minim 4 ani;
 6. Își asumă menținerea locurilor de muncă deja existente pe perioadă nedeterminată pentru o perioadă de minim 4 ani.

SOLICITĂ O EVALUARE GRATUITĂ A ȘANSELOR DE FINANȚARE 
PENTRU PROIECTUL TĂU DIN PARTEA CONSULTANȚILOR NOȘTRI

Mai multe detalii despre program puteți afla completând formularul sau apelând telefonic nr. 0766580704.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here