Programul Operațional Regional 2.1A

0
922

Programul Operațional Regional 2.1A

Începând cu 8 iulie 2019, microîntreprinderile care au avut minim 1 angajat și profit în anul anterior pot aplica pentru a obține finanțare nerambursabilă de până la 200.000 de euro prin Programul Operațional Regional, axa prioritară 2.1A Microîntreprinderi.

Prin Programul POR 2.1A se urmărește consolidarea poziției pe piață a întreprinderilor mici și mijlocii din regiunile eligibile în program, astfel că societățile aplicante pot solicita finanțare pentru construirea, modernizarea și extinderea spațiului de producție/prestare servicii, dotarea cu active corporale, necorporale și inclusiv instrumente de comercializare on-line.

Sinteză Programul Operațional Regional 2.1A

 • Valoarea finanțării nerambursabile – maxim 200.000 euro
 • Contribuția proprie– Trebuie să fie de minimum 10% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului.
 • Bugetul apelului – Pentru anul 2019 bugetul alocat este în valoare de 77,44 milioane euro.
 • Perioada maximă de implementare a proiectelor – Termenul limită este 31.12.2023.
 • Obiectivul Programului de Operațional Regional – prevede consolidarea poziției pe piata a întreprinderilor mici si mijlocii în domeniile competitive identificate în Strategia Nationala de Competitivitate si Planurile Regionale de Dezvoltare.

SOLICITĂ O EVALUARE GRATUITĂ A ȘANSELOR DE FINANȚARE 
PENTRU PROIECTUL TĂU DIN PARTEA CONSULTANȚILOR NOȘTRI

Cine poate beneficia de finanțare prin Programul Operațional Regional 2.1A?

Pentru a beneficia de finanțare nerambursabilă în cadrul POR 2.1A, solicitantul trebuie să se încadreze în următoarele categorii și să le îndeplinească cumulativ

 1. Solicitantul este societate sau societate cooperativă care se încadrează în categoria microîntreprinderilor
 2. Regio finanţează investiţii numai în domeniile de activitate eligibile (clase CAEN), (descarcă lista de coduri CAEN eligibile)
 3. Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.
 4. a) Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 1, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare
  Sau
  b) Solicitantul are cel puțin un salariat cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată, la data depunerii cererii de finanțare

Care este valoarea ajutorului nerambursabil prin Programul Operațional Regional 2.1A?

POR 2.1A permite alocarea unui ajutor financiar nerambursabil de la minim 25.000 euro până la maxim 200.00 EURO pentru fiecare beneficiar în parte.

Regiunile de dezvoltare eligibile sunt:

Regiunea de dezvoltare

Județele incluse

Nord Est

Iași,  Neamț, Suceava, Vaslui, Botoșani

 Sud Est 

Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea, Brăila

 Sud Vest  

Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea, Dolj

 Vest  

Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș

Centru 

Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu, Alba


SOLICITĂ O EVALUARE GRATUITĂ A ȘANSELOR DE FINANȚARE 
PENTRU PROIECTUL TĂU DIN PARTEA CONSULTANȚILOR NOȘTRI

CHELTUIELI ELIGIBILE

Cheltuielile eligibile pentru co-finanțare prin acest program includ:

 • cheltuieli pentru amenajarea terenului: pregătirea amplasamentului pentru construcții-demolări, demontări, dezafectări, defrișări, evacuări materiale, devieri rețele utilități din amplasament;
 • cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului;
 • cheltuieli de proiectare și asistență tehnică: includ studii de teren, avize, autorizații, proiectare și inginerie și consultanță scriere și implementare proiect (se decontează în limita a 5% pentru proiectele care nu includ construcții și 10% pentru proiectele care includ construcții);
 • construcții și instalații: include activități de construire/extindere/modernizare a spațiilor de producție/prestare de servicii;
 • dotări: utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu și fără montaj care se încadrează în Catalogul mijloacelor fixe în subgrupele 2.1 Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru), 2.2 Aparate și instalații de măsurare, control și reglare, clasa 2.3.6 Utilaje și instalații de transportat și ridicat și Grupa 3 Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale.
 • Cheltuieli cu achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare.
 • Active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, instrumente de comercializare on-line.
 • Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului, în limita a 5000 lei fără TVA.
 • Audit financiar extern în limita a 5000lei/trimestru.

Valoarea eligibilă a proiectului trebuie să fie de minimum 25.000 euro.

Contribuția programului la finanțarea unei investiții este de maximum 90% din valoarea eligibilă a investiției, în limita plafonului de minimis de 200.000 euro.

CITEȘTE ȘI:  Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor

PROCESUL DE EVALUARE, SELECȚIE ȘI CONTRACTARE A PROIECTELOR

Ulterior depunerii, cererile de finanțare vor intra într-un sistem competitiv de verificare, evaluare și selecție.

Cererile de finanțare depuse în primele două luni ale apelului vor parcurge etapele de verificare a conformității administrative și eligibilității și evaluare tehnică și financiară, urmând a fi direct contractate cele care au obținut cel puțin 85 puncte (pragul de calitate) în limita bugetului alocat. Dacă alocarea financiară disponibilă nu este acoperită, restul proiectelor care au obținut între 50  și 84 de puncte, vor fi menținute în competiția cu proiectele din lunile următoare, astfel că începând cu luna a treia de depunere cele care au obținut 80 de puncte (noul prag de calitate) vor fi contractate. Dacă alocarea financiară nu este acoperită, proiectele care au obținut cel puțin 75 de puncte vor fi contractate în limita bugetului total disponibil.

SOLICITĂ O EVALUARE GRATUITĂ A ȘANSELOR DE FINANȚARE 
PENTRU PROIECTUL TĂU DIN PARTEA CONSULTANȚILOR NOȘTRI

GRILA DE EVALUARE TEHNICĂ ȘI FINANCIARĂ

În principiu, dacă proiectul dvs. poate obține 85 de puncte aveți șanse optime de a intra la finanțare, mai ales dacă reușiți să depuneți proiectul în primele două luni. Punctajul poate fi estimat pornind de la Bilanțul pe 2018 al societății aplicante și investiția ce se dorește a fi realizată.

Timpul de realizare a unui plan de afaceri și a cererii de finanțare pentru programul POR 2.1A este unul destul de ridicat, de aceea, pentru a avea șanse optime este recomandat să demarați cât mai curând procesul de scriere a proiectului. Sunt proiecte complexe care necesită implicarea unui consultant în finanțări pentru redactare, iar pentru cele care includ construcții se recomandă implicarea unui arhitect/proiectant.

Vă putem realiza o evaluare GRATUITĂ a eligibilității companiei și a punctajului pe care îl puteți obține, în baza grilei de evaluare de mai jos:

 

Criteriu/ Subcriteriu

Punctaj

1.

Contribuţia proiectului la realizarea obiectivului priorității de investiție

20

 

1.1.

Domeniul de activitate (clasa CAEN) în care se realizează investiția (în conformitate cu

Anexa 2 ”Lista domeniilor de activitate eligibile” la ghid)

16

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

a.

Este cuprins într-una din diviziunile 13, 14, 15, 16, 26, 29, 31, conform Anexei 2

16

b

Este cuprins într-una din diviziunile 17, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 58, 59,

63, 71, 73, 74, 91, conform Anexei 2

12

c.

Este cuprins într-una din diviziunile 41, 42, 43, conform Anexei 2

7

d.

Este cuprins într-una din diviziunile 36-95 (cu excepția celor de la punctele a., b. si

c.), sau clasa 8690, conform Anexei 2

5

Caracterul inovativ al investiției propuse (vezi observatiile de mai jos)

4

a.

Prin inovație/ diversificare de produs/serviciu și proces

4

b.

Prin inovație/ diversificare de produs/serviciu

3

c.

Prin inovație/ diversificare de proces

1

2.

Calitatea, maturitatea și sustenabilitatea proiectului. Capacitatea financiară și operațională

a solicitantului

65

 

2.1.

Rata solvabilităţii generale (Active totale/ Datorii totale) a microîntreprinderii

5

 

 

a.

>=1

5

 

 

b.

<1

 

2.2.

Rata rentabilităţii financiare (ROE) a microîntreprinderii

5

 

 

a.

>=5%

5

 

 

b.

<5%

 

2.3.

Contribuția solicitantului la valoarea cheltuielilor eligibile

10

 

 

a.

Pentru fiecare punct procentual (rotunjit la un număr întreg), peste limita minimă obligatorie de 10%, se acordă câte 1 punct, în limita a 10 puncte.

Ex: pentru o contribuție de 13,40% se vor acorda 3 puncte (3 puncte procentuale întregi x 1 punct)

max. 10

 

 

b

10%

 

2.4.

Investiția prevede creșterea numărului mediu de salariați ca urmare a realizării investiției și menținerea acestei creșteri pe întreaga perioadă de monitorizare a

proiectului (3 ani după efectuarea plății finale în cadrul proiectului) cu:

10

 

 

a.

>=5

10

 

 

b.

>=3 și <5

7

 

 

c.

>=1 și <3

3

 

2.5.

Raportul dintre cuantumul finanțării nerambursabile solicitate și cifra de afaceri înregistrată în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare

15

 

 

a.

<=2,00

15

 

 

b.

>2,00 și <=2,50

10

 

 

c.

>2,50 și <=3,00

5

 

 

d.

>3,00

1

 

2.6.

Calitatea planului de afaceri

10

CITEȘTE ȘI:  POR 2.2 Program Operational Regional axa 2.2 : sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor - consultanta fonduri europene

 

 

a.

Costurile investiției sunt suficient fundamentate, spre exemplu prin oferte de preț/ cataloage/ website-uri, orice alte surse verificabile (cel puțin 3 surse)

max. 4

 

 

b.

Proiecțiile veniturilor și cheltuielilor de operare sunt realiste, suficient justificate, fundamentate pe date corecte, surse verificabile. Analiza pieței demonstrează

existenţa cererii pentru produsele/serviciile oferite și fundamentează previziunile

de creștere a activității

max. 4

 

 

c.

Strategia de marketing este realizabilă (identifică instrumente adecvate şi eficiente)

în condiţiile resurselor disponibile.

max. 1

 

 

d.

Planul de afaceri este elaborat cu respectarea cerintelor minime, expres

mentionate.

max. 1

 

2.7.

Rata internă de rentabilitate a investiției (RIRF/C)

5

 

 

a.

<=5%

5

 

 

b.

>5%

 

2.8.

Fluxul de numerar net cumulat al microîntreprinderii, în condițiile unei estimări detaliate, fundamentate, realiste a cheltuielilor şi veniturilor

5

 

 

a.

este pozitiv pe toată durata de analiză a investiţiei

5

 

 

b.

prezintă valori negative oricând pe durata de analiză a investiţiei

3.

Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen și nediscriminarea.

(Nu vor fi punctate măsurile de conformare cu obligațiile legale ale solicitantului în aceste

domenii)

10

 

3.1.

Investiția include măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de creștere

a eficienței energetice:

6

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

a.

Utilizarea surselor regenerabile de energie

max. 2

b.

Retehnologizarea / achizitionarea echipamentelor mai eficiente energetic (inclusiv eficientizarea iluminatului în spațiile de producţie). Optimizarea funcţionării

instalaţiilor şi a fluxurilor tehnologice

max. 2

c.

Minimizarea la sursă a deșeurilor generate. Creșterea gradului de recuperare și

reciclare a deșeurilor

max. 2

Investiția include măsuri de asigurare a egalității de șanse și tratament:

4

a.

Adaptarea infrastructurii, inclusiv a echipamentelor și utilajelor pentru accesul și

operarea de către persoane cu dizabilităţi

max. 2

b.

Angajarea de persoane din categorii defavorizate (vezi detalii mai jos)

max. 2

4.

Complementaritatea cu alte investiții realizate din alte axe prioritare ale POR, precum și

alte surse de finanțare

2

 

4.1.

Proiectul este complementar altui proiect/ altor proiecte realizate de către solicitant din

alte surse de finanțare

2

 

a.

Solicitantul a mai realizat investiții din surse proprii (rezultate din exploatarea capitalului propriu sau din autofinantare) în active corporale/necorporale – mijloace fixe. Valoarea minimă cumulată a investițiilor a fost de 15.000 Euro în ultimii 3 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanţare şi anul curent depunerii cererii de finanţare.

1

 

b.

Solicitantul a mai beneficiat de finanțări din fonduri publice în ultimii 3 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanţare şi anul curent depunerii cererii de finanţare. Valoarea minimă a investiției a fost de 15.000 Euro

1

5.

Concentrarea strategică a investițiilor

3

 

a.

Proiectul se implementează într-o stațiune turistică, conform HG 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice, care este și stațiune balneară, climatică sau balneoclimatică, conform OG 109/2000 privind statiunile balneare, climatice si balneoclimatice

2

b.

Proiectul se implementează într-o stațiune turistică, conform HG 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice

1

c.

Proiectul se implementează într-un municipiu reședință de județ, exceptând

Municipiul București și Municipiul Tulcea

1

 

 

 

Total

100

 

SOLICITĂ O EVALUARE GRATUITĂ A ȘANSELOR DE FINANȚARE 
PENTRU PROIECTUL TĂU DIN PARTEA CONSULTANȚILOR NOȘTRI

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here