Programul RO-CULTURA: Află cum poți accesa până la 200.000 Euro pentru proiecte ce vizează Consolidarea Antreprenoriatului Cultural și Dezvoltarea Audienței și a Publicului

0
850

Află cum poți accesa până la 200.000 Euro pentru proiecte ce vizează Consolidarea Antreprenoriatului Cultural și Dezvoltarea Audienței și a Publicului

Programul RO-CULTURA este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021 și vizează consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural.

Entitățile de tip instituție publică de cultură, ONG, societate comercială sau societate cooperativă pot depune propuneri de proiecte până la data de 15 iulie 2019.

Propunerile de proiect vizează creșterea gradului de acces la cultură, promovarea diversității culturale și consolidarea dialogului intercultural. Cooperarea culturală este încurajată cu scopul de a ajunge la o mai bună înțelegere reciprocă între oameni și incluziune socială și, de asemenea, pentru a implica indivizii în cultură și evenimente artistice. Pentru ca activitățile culturale să aibă un impact mai mare, transferul de cunoștințe și expertiză între organizațiile din România și statele donatoare este încurajat, împreună cu producția în comun a evenimentelor artistice. În plus, este urmărită dezvoltarea abilităților antreprenoriale ale experților culturali implicați în proiectele selectate, aceasta urmând să contribuie la dezvoltarea audienței și la creșterea accesului la cultură.

Categorii de activități considerate eligibile:

 • inițiative de artă contemporană (artă plastică, artă dramatică, muzică, etc.) desfășurate la nivel local, regional, național sau internațional;
 • producții artistice rezultate ca urmare a documentării istoriei culturale a minorităților și grupurilor sociale, etnice și culturale, altele decât cele rome;
 • abordări inovative ale patrimoniului cultural ce vizează dezvoltarea publicului;
 • schimb de experiență, know-how și bune practici în sectoarele culturale și creative cu entități din statele donatoare;
 • inițiative ce vizează mobilitatea artiștilor/profesioniștilor din sectoarele culturale și creative și/sau a lucrărilor acestora;
 • initiative ce vizează dezvoltarea potențialului de angajare în cadrul sectoarelor culturale și creative;
 • initiative ce vizează dezvoltarea sau actualizarea competențelor și abilităților artiștilor și profesioniștilor activi în sectoarele culturale și creative, adaptate unui mediu în continuă schimbare;
 • activități de instruire formală și non-formală, mentorat, job shadowing, etc. vizând dezvoltarea profesională a membrilor echipei de proiect;
 • dezvoltarea de noi produse și servicii culturale și introducerea lor pe piață;
 • initiative ce vizează creșterea incluziunii și conștientizării publice cu privire la diversitatea culturală;
 • implementarea de modele inovatoare de afaceri în sectoarele culturale și creative, care să contribuie la dezvoltarea locală a comunităților;
 • susținerea dezvoltării locale prin abordări interdisciplinare;
 • Alte activități care pot contribui la obiectivele programului de finanțare.

Rata de finanțare în funcție de tipul participantului este următoarea:

 • 100% din totalul costurilor eligibile ale proiectului, în cazul proiectelor implementate de beneficiari de tip instituție publică de cultură;
 • 90% din totalul costurilor eligibile ale proiectului, în cazul proiectelor implementate de beneficiari de tip ONG sau societăți comerciale/ societăți cooperative.

Tipuri de solicitanți eligibili:

 • Instituție publică de cultură(muzeu, teatru, operă, operetă, filarmonică, bibliotecă, arhivă, centru cultural etc.);
 • Organizație neguvernamentală, care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
  • a fost înființată în urmă cu cel puțin 2 ani față de data de lansare a apelului de proiecte;
  • domeniul său de activitate este, printre altele, în sectoarele culturale și creative;
  • poate desfășura activitățile propuse prin proiect potrivit documentelor statutare.
 • Societate comercială sau societate cooperativă, care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
  • se încadrează în categoria IMM;
  • a fost înființată în urmă cu cel puțin 2 ani față de data de lansare a apelului de proiecte;
  • domeniul său de activitate este, printre altele, în sectoarele culturale și creative;
  • domeniul/-iile de activitate (clasa CAEN) vizat/-e de proiect este/sunt înscris/-e în obiectul de activitate al societății comerciale (conform certificatului constatator ORC);
  • domeniul/-ile de activitate (clasa CAEN) vizat/-e de proiect este/sunt autorizat/-e la sediul/-ile (principal/-e sau secundar/-e) identificat/-e ca loc/-uri de implementare al/-e proiectului.

Proiectele propuse se pot realiza în colaborare cu următoarele tipuri de parteneri:

Parteneri din România: orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială, inclusiv organizații neguvernamentale, cu personalitate juridică, înființată în România, a cărei activitate este, printre altele, în sectoarele culturale și creative;

Parteneri din Statele Donatoare: orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială, inclusiv organizații neguvernamentale, cu personalitate juridică, înființată în unul dintre statele donatoare (Islanda, Liechtenstein și Norvegia), a cărei activitate principală este în sectoarele culturale și creative.

Solicitanții și partenerii nu se încadrează  drept  partid politic, instituție religioasă sau cult religios recunoscut de stat.

Proiectele vor avea o durată cuprinsă între 6 luni și 24 de luni.

Solicitanții pot deconta următoarele categorii de cheltuieli, fără TVA (în cazul entităților plătitoare de TVA):

 • Costurile de management ale proiectului reprezentând cheltuieli aferente managementului de proiect, precum salariile și contribuțiile sociale aferente și alte costuri legale, cheltuieli cu deplasarea, cheltuieli cu servicii de audit, etc.;
 • Cheltuieli cu personalul necesar implementării proiectului, reprezentând salariile și contribuțiile sociale aferente și alte costuri legale;
 • Cheltuieli cu deplasarea personalului necesar implementării proiectului;
 • Cheltuieli cu onorariile experților necesari implementării proiectului (inclusiv contractele de drepturi de autor);
 • Cheltuieli cu deplasarea participanţilor la evenimente, alte tipuri de activități asociate cheltuielilor specifice (grupul țintă);
 • Cheltuieli legate de achiziția de materiale consumabile și obiecte de inventar necesare implementării proiectului;
 • Cheltuieli cu lucrări care nu necesită autorizație de construire, respectiv lucrări de amenajare sau reamenajare a spațiilor necesare desfășurării activităților;
 • Cheltuieli cu achiziția de active corporale și necorporale;
 • Cheltuieli cu amortizarea de active corporale și necorporale;
 • Cheltuieli cu servicii de asigurare a echipamentelor;
 • Cheltuieli de informare și publicitate;
 • Cheltuieli aferente activităților de instruire formală și non-formală;
 • Cheltuieli indirecte, care reprezintă o rată fixă de maxim 15% din costurile directe eligibile cu personalul Promotorului de Proiect implicat în proiect.
 • Cheltuieli neprevăzute, care se referă la costuri care nu au putut fi identificate în momentul scrierii proiectului (de ex: schimbare de legislaţie, calamităţi naturale etc.), care reprezintă o rată fixă de maxim 5% din valoarea totală a cheltuielilor directe eligibile.

Solicitanții au obligația de a menține investiția după cum urmează:

 • 1 an de la aprobarea de către Operatorul de Program a raportului final al proiectului, dacă proiectul nu prevede achiziția de active corporale și necorporale în cazul cărora întregul preț de achiziție este decontat în cadrul proiectului sau execuția de lucrări de amenajare/ reamenajare a spațiului/ spațiilor;
 • 5 ani de aprobarea de către Operatorul de Program a raportului final al proiectului, dacă proiectul prevede execuția de lucrări de amenajare/ reamenajare a spațiului/ spațiilor și/sau achiziția de active corporale și necorporale al căror întreg preț de achiziție este decontat în cadrul proiectului. Promotorul de proiect are obligația de a utiliza activele corporale și necorporale și spațiul care a făcut obiectul lucrărilor de amenajare/ reamenajare a spațiului/ spațiilor exclusiv în scopul proiectului. Spațiul trebuie să fie operațional pe întreaga perioadă de sustenabilitate.

SOLICITĂ O EVALUARE GRATUITĂ A ȘANSELOR DE FINANȚARE 
PENTRU PROIECTUL TĂU DIN PARTEA CONSULTANȚILOR NOȘTRI

Mai multe detalii despre program puteți afla completând formularul sau apelând telefonic nr. 0766580704.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here